ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

код за ЄДРПОУ 00371995, місцезнаходження: 08662, Київська область, Василькiвський р-н, смт.Гребiнки, вул.Бiлоцеркiвська, 5, міжміський код та телефон: (04571) 7-17-65, 7-24-05

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://gmz.pat.ua/emitents/reports/year/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариства з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “ЗЕЛЛЕР”, 31867227

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 12.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Порядок денний: 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства. 2. Затвердження порядку проведення Річних Загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017р.. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018р. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017р. 5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, висновків зовнішнього аудиту, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2017р. 6. Розподіл прибутку за 2017 рік, затвердження розміру дивідендів за 2017 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2017 рік. 7.. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 12 квітня 2018 року по 11 квітня 2019 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 12 квітня 2018 року по 11 квітня 2019 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 9. Надання повноважень Голові правління Товариства щодо відчуження нерухомого майна та автотранспортних засобів, а також перереєстрації (переоформлення) прав на них. Всі питання порядку денного розглянуті і по ним прийнято рішення..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося