ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 12.04.2018
Кворум зборів** 99.99
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. Порядок денний: 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства. 2. Затвердження порядку проведення Річних Загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017р.. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018р. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017р. 5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, висновків зовнішнього аудиту, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2017р. 6. Розподіл прибутку за 2017 рік, затвердження розміру дивідендів за 2017 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2017 рік. 7.. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 12 квітня 2018 року по 11 квітня 2019 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 12 квітня 2018 року по 11 квітня 2019 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 9. Надання повноважень Голові правління Товариства щодо відчуження нерухомого майна та автотранспортних засобів, а також перереєстрації (переоформлення) прав на них. Всі питання порядку денного розглянуті і по ним прийнято рішення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити): д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні