ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів ВАТ "Цукропроммеханiзацiя" засновано колективом акцiонерiв згiдно з Законами України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств", "Про господарськi товариства" та наказом регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй обл. №7/45-ВП вiд 27.12.1994 року. Згідно рішення загальних зборів акціонерів 12.04.2011 р. ВАТ "Цукрпроммеханізація" перетворено на ПАТ "Гребінківський машинобудівний завод" Згідно рішення загальних зборів акціонерів 12.04.2017 р. Публічне акціонерне товариство «Гребінківський машинобудівний завод» перейменоване на Приватне акціонерне товариство «Гребінківський машинобудівний завод»
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 151 чол. Середня чисельність позаштат. працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 6 чол. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - відсутні. Фонд оплати праці - 8120,1 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року – розмір фонду оплати праці відносно попереднього періоду збільшено в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати. Кадрова програма емітента , спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: Основними професіями на виробництві є професії: токар, фрезерувальник, слюсар з механоскладальних робіт, електрозварник, газорізальник, слюсар із складання металевих конструкцій, слюсар-ремонтник, слюсар-інструментальник. Для забезпечення рівня кваліфікації працівників на підприємстві діє навчальний заклад, робітники безпосередньо на виробництві в процесі роботи проходять навчання та стажування по підвищенню кваліфікації по своїм спеціальностям. Електрозварники проходять навчання та атестацію в інституті ім..Б.Патона. При необхідності по деяким спеціальностям працівники проходять стажування в навчальних комбінатах Київської обл.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Не належить
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності Не проводить
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицій не надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облікова політика ПрАТ «ГМЗ» визначена «Положенням Про облікову політику», затвердженим Головою правління Товариства 2 січня 2012 року, яка на період перевірки залишалась незмінною. Метод нарахування амортизації – проміжний. Метод оцінки вартості запасів – середньо-зважений.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основними напрямками дiяльностi ПрАТ "ГМЗ" є: - виробництво обладнання та запасних частин для потреб цукрової, комбiкормової промисловостi та iншої продукцiї виробничо-технiчного призначення; - виробництво запасних частин для обладнання асфальтних заводiв; - виробництво та реалiзацiя товарiв народного споживання; - надання послуг виробничого характеру по ремонту сiльськогосподарської технiки та устаткування; - надання послуг по забезпеченню бюджентих органiзацiй,житлового фонду та пiдприємств питною водою.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування Основними придбаннями товариства є: газорізальний станок для порізки заготівок ВАНАД, зварювальний апарат RAIL TRAC B42V, зварювальний апарат жаргонно-дугової зварки, зварювальний апарат Aristo Mig в комплекті, електровізок, таль електрична.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основні засоби: первісна вартість – 138043 тис. грн., залишкова вартість – 59985 тис. грн., знос – 78058 тис. грн.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною iстотною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть емiтента, є низька платоспроможнiсть основних українських замовникiв продукцiї.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента На розвиток виробництва у 2018 роцi витрачено 2402 тис.грн. Робочого капiталу достаньо для поточних потреб пiдприємства.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів За 2018 рiк укладено 68 контрактів та реалiзовано по рахункам товару на загальну суму 76973,2 тис. грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В 2019 роцi Товариство Товариство планує продовжити виготовлення нових видів продукції для розширення пропонуємого асортименту обладнання для цукрових заводів та планує освоєння випуску обладнання для нафтопереробної і хімічної промисловості.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік політика відсутня
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі ПрАТ "ГМЗ" не проходило процедуру отримання рейтингу оскiльки не пiдпадає пiд ознаки обов'язкового рейтингування. E-mail - gmz2008@ukr.net Iншої iнформацiї немає.