ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 20.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 12.04.2017
Кворум зборів** 99.99
Опис Порядок денний: 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства. 2. Затвердження порядку проведення Річних Загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017р. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016р. 6. Розподіл прибутку за 2016 рік, затвердження розміру дивідендів за 2016 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2016 рік. 7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у зв’язку із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД». 8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов’язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. 9. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною найменування Товариства. 10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції. 11. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції. 12. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його нової редакції. 13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства, обрання Голови та членів Правління Товариства. 15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 12 квітня 2017 року по 11 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 12 квітня 2017 року по 11 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 17. Надання повноважень Голові правління Товариства щодо відчуження нерухомого майна та автотранспортних засобів, а також перереєстрації (переоформлення) прав на них. Всі питання порядку денного розглянуті і по ним прийнято рішення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.