ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 20.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Член Правлiння, Заступник Голови по збуту та постачанню
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузьменко Сергiй Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** Середня спецiальна, Київський технiкум електронних приладiв, обробка металiв рiзанням
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Цукропроммеханiзацiя", керiвник ВМТЗ. ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод», член правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017, на 3 роки
9) опис Переобрано згідно рішення загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Організовує забезпечення підприємства всіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду: Член Правлiння ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Додаткових грошових винагород посадова особа не отримувала.


1) посада* Член Правлiння, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Корнiєнко Ольга Борисiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1955
5) освіта** Вища, Бiлоцеркiвський сiльськогосподарський iнститут, агрономiя
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Василькiвське вiддiлення Ощадбанку, бухгалтер. ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод».Член Правлiння, Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017, на 3 роки
9) опис Переобрано згідно рішення загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Визначає, формує, планує, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Товариства. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду: Член Правлiння, Головний бухгалтер ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод». Додаткових грошових винагород посадова особа не отримувала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Майструк Юрiй Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1960
5) освіта** Вища, Українська сiльськогосподарська академiя, лiсове господарство
6) стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Iзолiт СВ", директор. ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод», Голова Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017, на 3 роки
9) опис Переобрано згідно рішення загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Організовує діяльність правління, керує поточними справами товариства по виконанню рішень вищого органу Товариства та наглядової ради. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду: Голова Правління ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод». Додаткових грошових винагород посадова особа не отримувала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сергiєнко Микола Леонтiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1956
5) освіта** Вища, Українська сiльськогосподарська академiя, механiзацiя сiльського господарства.
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** МП "Мить", головний iнженер. ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод», Голова наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017, на 3 роки
9) опис Переобрано згідно рішення загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Керує работою наглядової ради. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду: Голова наглядової ради ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод». Додаткових грошових винагород посадова особа не отримувала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Є акціонером товариства.


1) посада* Член Правлiння, Головний iнженер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Солдатенко Iгор Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1972
5) освіта** Вища, Нацiональний аграрний унiверситет, механiзацiя сiльського господарства
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Цукропроммеханiзацiя", керiвник техвiддiлу. ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод», член Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017, на 3 роки
9) опис Переобрано згідно рішення загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Забезпечує постійне підвищення рівня технічної підготовки виробництва. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду: Член Правління ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод». Додаткових грошових винагород посадова особа не отримувала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння по КП
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волошина Галина Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1951
5) освіта** Вища, Київський iнститут харчової промисловостi, технологiя цукристих речовин
6) стаж роботи (років)** 49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Цукропроммеханiзацiя", iнженер-технолог ТВ. ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод», член Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017, на 3 роки
9) опис Переобрано згідно рішення загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Забезпечує товариство трудовими ресурсами всіх категорій. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду: Член Правлiння ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод». Додаткових грошових винагород посадова особа не отримувала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Барабаш Андрій Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** вища, Київський Технологічний Інститут Харчової Промисловості, інженер-механік.
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Цукрпроммеханізація", Майстер РЕДС. ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод», член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017, на 3 роки
9) опис Переобрано згідно рішення загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017. Виконує доручення Голови Наглядової Ради. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду: Член Наглядової ради ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Є акціонером товариства.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлюк Наталія Олексіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища, Таджицький Університет
6) стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ ГМЗ, провідний бухгалтер. ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод», член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.04.2017, на 3 роки
9) опис Переобрано згідно рішення загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду: Член Наглядової ради ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Є акціонером товариства.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ПравлiнняМайструк Юрiй Борисовичд/н2607252.2476260725000
Член Правлiння, Головний бухгалтерКорнiєнко Ольга Борисiвнад/н57500.055750000
Член Правлiння, Заступник Голови по збуту та постачаннюКузьменко Сергiй Васильовичд/н55830.0485583000
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння по КПВолошина Галина Iванiвнад/н18500.0161850000
Член наглядової радиБарабаш Андрій Михайловичд/н420.000442000
Член Правлiння, Головний iнженерСолдатенко Iгор Миколайовичд/н52670.0455267000
Голова Наглядової радиСергієнко Микола Леонтійовичд/н80000.0698000000
Член Наглядової радиПавлюк Наталія Олексіївнад/н3400.0029340000
Усього 287557 2.4789 287557 0 0 0