ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 20.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 58523 58813 0 0 58523 58813
будівлі та споруди 51258 50656 0 0 51258 50656
машини та обладнання 3499 6169 0 0 3499 6169
транспортні засоби 3766 1988 0 0 3766 1988
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 7 0 0 0 7 0
будівлі та споруди 7 0 0 0 7 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 58530 58813 0 0 58530 58813
Опис На балансi Товариства облiковуються наступнi будiвлi i споруди: - 1 адмiнiстративний корпус; - 4 виробничих примiщення; - 2 склада; - гараж. Середнiй ступiнь зносу будiвель i споруд складає - 59,1%. До складу основних засобiв II-ої групи (транспортнi засоби) входять: - 6 легкових автомобiлi; - 7 вантажних автомобiлей. Середнiй ступiнь зносу транспортних засобiв складає - 52,0%. До складу машин та обладнання входить виробниче обладнання, комп'ютерна та офiсна технiка, ступiнь зносу - 51,1%. Середнiй ступiнь зносу основних засобiв Товариства складає - 52,9 %. Основнi засоби Товариства використовуються на 99%. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 74126 74082
Статутний капітал (тис.грн.) 2900 2900
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2900 2900
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 71226 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 71226 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 71182 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 71182 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.