ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Член Правлiння, Заступник Голови по збуту та постачанню
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузьменко Сергiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 030862, 03.02.1996, Гребінківський СВМ МВТУ МВС України в Київській області
4) рік народження*** 1965
5) освіта*** Середня спецiальна, Київський технiкум електронних приладiв, обробка металiв рiзанням
6) стаж роботи (років)*** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ВАТ "Цукропроммеханiзацiя", керiвник ВМТЗ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2014, на 3 роки
9) опис Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Організовує забезпечення підприємства всіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами. Додаткових грошових винагород посадова особа не отримувала.


1) посада* Член Правлiння, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Корнiєнко Ольга Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 070001, 18.05.1996, Гребінківський СВМ МВТУ МВС України в Київській області
4) рік народження*** 1955
5) освіта*** Вища, Бiлоцеркiвський сiльськогосподарський iнститут, агрономiя
6) стаж роботи (років)*** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Василькiвське вiддiлення Ощадбанку, бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2014, на 3 роки
9) опис Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Визначає, формує, планує, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Товариства. Додаткових грошових винагород посадова особа не отримувала.


1) посада* Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Майструк Юрiй Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 976656, 21.11.1998, Гребінський СВМ МВТУ МВС України в Київській області
4) рік народження*** 1960
5) освіта*** Вища, Українська сiльськогосподарська академiя, лiсове господарство
6) стаж роботи (років)*** 32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Iзолiт СВ", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2014, на 3 роки
9) опис Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Організовує діяльність правління, керує поточними справами товариства по виконанню рішень вищого органу Товариства та наглядової ради. Додаткових грошових винагород посадова особа не отримувала.


1) посада* Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сергiєнко Микола Леонтiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 030853, 27.01.1996, Гребінківський СВМ МВТУ МВС України в Київській області
4) рік народження*** 1956
5) освіта*** Вища, Українська сiльськогосподарська академiя, механiзацiя сiльського господарства.
6) стаж роботи (років)*** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** МП "Мить", головний iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2014, на 3 роки
9) опис Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Керує работою наглядової ради. Додаткових грошових винагород посадова особа не отримувала. Є акціонером товариства.


1) посада* Член Правлiння, Головний iнженер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Солдатенко Iгор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 976882, 28.11.1998, Гребінківський СВМ МВТУ МВС України в Київській області
4) рік народження*** 1972
5) освіта*** Вища, Нацiональний аграрний унiверситет, механiзацiя сiльського господарства
6) стаж роботи (років)*** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ВАТ "Цукропроммеханiзацiя", керiвник техвiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2014, на 3 роки
9) опис Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Забезпечує постійне підвищення рівня технічної підготовки виробництва. Додаткових грошових винагород посадова особа не отримувала.


1) посада* Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння по КП
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волошина Галина Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 739175, 14.03.1998, Васильківським МВТУ МВС України в Київській області
4) рік народження*** 1951
5) освіта*** Вища, Київський iнститут харчової промисловостi, технологiя цукристих речовин
6) стаж роботи (років)*** 48
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ВАТ "Цукропроммеханiзацiя", iнженер-технолог ТВ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2014, на 3 роки
9) опис Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Забезпечує товариство трудовими ресурсами всіх категорій. Додаткових грошових винагород посадова особа не отримувала.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Барабаш Андрій Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 977726, 05.12.1998, Гребінківський СВМ МВТУ МВС України в Київській області.
4) рік народження*** 1971
5) освіта*** вища, Київський Технологічний Інститут Харчової Промисловості, інженер-механік.
6) стаж роботи (років)*** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ВАТ "Цукрпроммеханізація", Майстер РЕД
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2014, на 3 роки
9) опис Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Виконує доручення Голови Наглядової Ради. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Є акціонером товариства.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлюк Наталія Олексіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ, 154476, 12.02.2000, Гребінківським СВМ МВГУ МВС України в Київській обл.
4) рік народження*** 1958
5) освіта*** вища, Таджицький Університет
6) стаж роботи (років)*** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ ГМЗ, провідний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2014, на 3 роки
9) опис Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Є акціонером товариства.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ПравлiнняМайструк Юрiй БорисовичСК, 976656, 21.11.1998, Гребінський СВМ МВТУ МВС України в Київській області2607252.2476260725000
Член Правлiння, Головний бухгалтерКорнiєнко Ольга БорисiвнаСК, 070001, 18.05.1996, Гребінківський СВМ МВТУ МВС України в Київській області57500.055750000
Член Правлiння, Заступник Голови по збуту та постачаннюКузьменко Сергiй ВасильовичСК, 030862, 03.02.1996, Гребінківський СВМ МВТУ МВС України в Київській області55830.0485583000
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння по КПВолошина Галина IванiвнаСК, 739175, 14.03.1998, Васильківським МВТУ МВС України в Київській області18500.0161850000
Член наглядової радиБарабаш Андрій МихайловичСК, 977726, 05.12.1998, Гребінківський СВМ МВТУ МВС України в Київській області.420.000442000
Член Правлiння, Головний iнженерСолдатенко Iгор МиколайовичСК, 976882, 28.11.1998, Гребінківський СВМ МВТУ МВС України в Київській області52670.0455267000
Голова Наглядової радиСергієнко Микола ЛеонтійовичСК, 030853, 27.01.1996, Гребенківським СВМ МВТУ МВС України в Київській обл.80000.0698000000
Член Наглядової радиПавлюк Наталія ОлексіївнаСМ, 154476, 12.02.2000, Гребінківським СВМ МВГУ МВС України в Київській обл.3400.0029340000
Усього 287557 2.4789 287557 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.