ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ВАТ "Цукропроммеханiзацiя" засновано колективом акцiонерiв згiдно з Законами України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств", "Про господарськi товариства" та наказом регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй обл. №7/45-ВП вiд 27.12.1994 року. Згідно рішення загальних зборів акціонерів 12.04.2011 р. ВАТ "Цукрпроммеханізація" перетворено на ПАТ "Гребінківський машинобудівний завод"
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; До складу виробничої бази ПАТ "ГМЗ" входять: - виробничi дiльницi: котельно-зварювальна, механiчна, iнструментальна, ремонтно-енергетична, ремонтно-будiвельна, автотранспортна, - вiддiли : адмiнуправлiння, бухгалтерiя, планово-економiчний, маркетингу, технiчний, виробничiй, вiддiл кадрiв. Для успiшної органiзацiї дiяльностi Товариства в складi його структури управлiння створено слiдуючи ланки: - Загальнi збори Товариства - вищий орган управлiння; - Правлiння Товариства - виконавчий орган управлiння, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю ПАТ; - Наглядова рада - контрольний орган управлiння, який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу;
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середня чисельність працівників - 158 Фонд оплати праці - 4868,2 тис. Грн.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Не належить
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Не проводить
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицій не надходило
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Облікова політика ПАТ «ГМЗ» визначена «Положенням Про облікову політику», затвердженим Головою правління Товариства 2 січня 2012 року, яка на період перевірки залишалась незмінною. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПАТ «ГМЗ» за станом на кінець останнього дня звітного року.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основними напрямками дiяльностi ПАТ "ГМЗ" є: - виробництво обладнання та запасних частин для потреб цукрової, комбiкормової промисловостi та iншої продукцiї виробничо-технiчного призначення; - виробництво запасних частин для обладнання асфальтних заводiв; - виробництво та реалiзацiя товарiв народного споживання; - надання послуг виробничого характеру по ремонту сiльськогосподарської технiки та устаткування; - надання послуг по забезпеченню бюджентих органiзацiй,житлового фонду та пiдприємств питною водою.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Істотніх придбань або відчужень не було
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Відсутні
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основні засоби: первісна вартість – 134944 тис. грн., залишкова вартість – 58705 тис. грн., знос – 76239 тис. Грн.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основною iстотною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть емiтента, є низька платоспроможнiсть основних українських замовникiв продукцiї.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; 25000 грн.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; На розвиток виробництва у 2015 роцi витрачено 374 тис.грн. Робочого капiталу достаньо для поточних потреб пiдприємства.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; За 2015 рiк укладено 15 контрактів та реалiзовано по рахункам товару на загальну суму 58075,7 тис. Грн. Не виконаних договорiв немає. Портфель замовлень на 2015 рiк становить 151718 тис. грн.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); В 2014 роцi Товариство планує продовжити виготовлення нових видiв продукцiї для розширення пропонуємого асортименту обладнання для цукрозаводiв.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; політика відсутня
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; судових справ не було
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. ПАТ "ГМЗ" не проходило процедуру отримання рейтингу оскiльки не пiдпадає пiд ознаки обов'язкового рейтингування. E-mail - gmz2008@ukr.net Iншої iнформацiї немає.