ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Майструк Юрiй Борисович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00371995
4. Місцезнаходження д/н, 08662, Київська область, Василькiвський р-н, смт.Гребiнки, вул.Бiлоцеркiвська, 5
5. Міжміський код, телефон та факс (04571) 7-17-65, 7-24-05
6. Електронна поштова адреса gmz2008@ukr.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

82 (2336), Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://gmz.pat.ua/emitents/reports/year/2015

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2016

(дата)