ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 20.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «АФ «АКОфінекспертсервіс»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31867227
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2904, 23.04.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ) ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» КОД ЗА ЄДРПОУ 00371995 станом на 31 грудня 2014 року 2015 рік В аудиторському висновку відображено наступну інформацію: 1. Основні положення 2. Аудиторський висновок містить: 2.1. Адресат 2.2. Вступний параграф: 2.2.1. Основні відомості про емітента: 2.2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики 2.3. Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів 2.4. Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності 2.5. Модифікована думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності 2.5.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки 2.5.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора 2.5.1.2. Незгода з управлінським персоналом 2.5.2. Умовно-позитивна думка 2.6. Інша допоміжна інформація 2.6.1. Думка аудитора стосовно розкриття інформації за видами активів 2.6.2. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про зобов’язання та забезпечення 2.6.3. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про власний капітал та сплату статутного капіталу 2.6.4. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про фінансові результати 2.6.5. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про рух грошових коштів, власний капітал, примітки до річної фінансової звітності 2.6.6. Думка аудитора стосовно відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства 2.6.7. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів 2.6.8. Виконання значних правочинів 2.6.9. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 2.6.10. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю 2.6.11. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України « Про акціонерні товариства» 2.7. Основні відомості про аудиторську фірму 3. Висновок АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ) ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» КОД ЗА ЄДРПОУ 00371995 станом на 31 грудня 2014 року м. Київ «25» березня 2015 року 1. Основні положення Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – ПАТ «ГМЗ», або Товариство) станом на кінець дня 31 грудня 2014 року. Попередня фінансова звітність Товариства складається за міжнародними стандартами фінансової звітності за період що розпочався 01 січня 2014 року та закінчився 31 грудня 2014 року станом на кінець дня 31.12.2014 року: а саме: Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, складених станом на кінець дня 31 грудня 2014 року, а також Приміток до звітів (далі – річна фінансова звітність, фінансові звіти), які додаються. Річна фінансова звітність складена згідно з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - МСБО), Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), облікової політики Товариства на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок. 2. Аудиторський висновок містить: 2.1. Адресат Аудиторський висновок (звіт) призначається для власників цінних паперів та керівництва ПАТ «ГМЗ», фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) при розкритті інформації емітентом. 2.2. Вступний параграф: 2.2.1. Основні відомості про емітента: ВАТ «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» засноване на базі майна орендованого підприємства «Гребінківський завод «Цукропроммеханізація» шляхом випуску акцій на повну вартість майна відповідно із Законом України «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про господарську товариства» та наказу регіонального відділення фонду державного майна України по Київській області від 27.12.1994 року №7/45-ВИ. ВАТ «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» зареєстровано Васильківською районною державною адміністрацією Київської області, номер запису про включення відомостей про юридичну особу № 1 333 120 0000 000410 від 09.04.1996 року. Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ», згідно з Протоколом № 1 від 12 квітня 2011 року, в відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» Відкрите акціонерне товариство «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» перейменовано в Публічне акціонерне товариство «Гребінківський машинобудівний завод». Дані зміни зареєстровано Васильківською районною державною адміністрацією Київської області, номер запису про включення відомостей про юридичну особу № 1 333 105 0006 000410 від 26.04.2011 року. Відповідно до нової редакції Статуту, реєстрація проведена 26.04.2011 року, Публічне акціонерне товариство «Гребінківський машинобудівний завод» є повним правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ». Детальна інформація про юридичну особу Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (ПАТ "ГМЗ") Ідентифікаційний код юридичної особи 00371995 Організаційно-правова форма ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Місцезнаходження юридичної особи 08662, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Гребінки, ВУЛИЦЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКА, будинок 5 Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа Акціонери відповідно до реєстру акціонерів Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2900069.25 Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування Розмір (грн.): 2900069.25 Дата закінчення формування: 12.09.2006 Види діяльності Код КВЕД 28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну (основний); Код КВЕД 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів; Код КВЕД 79.11 Діяльність туристичних агентств; Код КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням; Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи МАЙСТРУК ЮРІЙ БОРИСОВИЧ - керівник; МАЙСТРУК ЮРІЙ БОРИСОВИЧ - підписант; ВОЛОШИНА ГАЛИНА ІВАНІВНА - підписант (НА ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ОРГАНАХ ВЛАДИ) Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" Дата державної реєстрації: 09.04.1996 Дата запису: 07.09.2005 Номер запису: 1 333 120 0000 000410 Статус відомостей про юридичну особу відомості підтверджено Місцезнаходження реєстраційної справи Реєстраційна служба Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ: Ідентифікаційний код органу: 21680000; Дата взяття на облік: 08.05.1994 ВАСИЛЬКIВСЬКА ОДПI ГУ МIНДОХОДIВ У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI: Ідентифікаційний код органу: 38692984; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 29.12.1994; Номер взяття на облік: 3-10 ВАСИЛЬКIВСЬКА ОДПI ГУ МIНДОХОДIВ У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI: Ідентифікаційний код органу: 38692984; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 09.04.1996; Номер взяття на облік: 100305433/10075 Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік Код КВЕД 28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 100305433/10075; Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 32 Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою Телефон 1: +380457171978 Телефон 2: +380457171765 Адреса електронної пошти: gmz@air.net.ua Факс: +380457172405 Кількість акціонерів Фізичних осіб - 734 Середньооблікова чисельність штатних працівників 148 Статутний капітал (грн.) 2 900 069,25 Номінальна вартість простої акції (грн.) 0,25 Кількість простих акцій 11 600 277 Частка простих акцій у статутному капіталі (%) 100 Дата проведення останніх зборів акціонерів чергові – 11.04.2013 р. протокол загальних зборів акціонерів № 1 Найменування незалежного реєстратора ТОВ «Прибуток-реєстр», код ЄДРПОУ – 25587130, ліцензія серія АВ № 362180 від 16.08.2007 р. на право ведення реєстрів власників іменних цінних паперів Дата та термін виплати дивідендів не виплачувались Найменування органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, дата, номер Свідоцтво про реєстрацію третього випуску цінних паперів Управління ДКЦПФР за № 274\10\1\2005 від 25.10.2005 р. Станом на 31.12.2014 року акції розміщені наступним чином: № п/п Назва засновника Кількість акцій Сума, грн. % відношення до загальної кількості акцій 1. Акціонери фізичні особи (734 чоловік, в т. ч. одна особа володіє акціями більш 10%) 11 600 277 2 900 069,25 100,00 Всього 11 600 277 2 900 069,25 100,00 Цінні папери не були включені до лістингу бірж. Інші цінні папери протягом звітного періоду Товариством не випускалися. Для здійснення діяльності ПАТ «ГМЗ» отримано наступні ліцензії, дозволи та патенти: Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) Ліцензія на господарську діяльність з централізованого водопостачання АВ № 614389 17.02.12 Головне управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу 17.02.2017 Ліцензія на господарську діяльність з централізованого водопостачання АВ № 582484 31.05.2011 Головне управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу 31.05.2016 Служби внутрішнього контролю на підприємстві не має, але ці функції виконує фінансово-бухгалтерська група. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями, іншими внутрішніми нормативними документами. Обіг цінних паперів проходив на вторинному неорганізованому ринку. Цінні папери не були включені до лістингу бірж. Товариство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань. Органом управління Товариства є загальні збори акціонерів, , наглядова рада, правління. Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням. 2.2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів ПАТ «ГМЗ» станом на 31.12.2014 року. Фінансова звітність Товариства складається за міжнародними стандартами фінансової звітності за період що розпочався 01 січня 2014 року та закінчився 31 грудня 2014 року станом на кінець дня 31.12.2014 року, які складають повний комплект фінансової звітності: - форма № 1 «Баланс» станом на 31.12.2014 року, - форма № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2014 рік, - форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2014 рік, - форма № 4 «Звіт про власний капітал» за 2014 рік, - Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік. Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122/2 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 року № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з урахуванням Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 року №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за № 1358/20096 та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Фінансова звітність Товариства складається за міжнародними стандартами фінансової звітності за період що розпочався 01 січня 2014 року та закінчився 31 грудня 2014 року станом на кінець дня 31.12.2014 року. На виконання ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фінансова звітність складена згідно з вимогами МСФЗ 1. Датою переходу на МСФЗ Товариство обрало 01 січня 2012 року. На момент підготовки даної фінансової звітності в поточному році Товариство використало всі нові і змінені стандарти і інтерпретації, затверджені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (надані - «РМСБО») та Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності (надані – «КТМФЗ»), які розміщені на офіційному сайті Міністерства фінансів України і які набули чинності при складанні звітності. Прийняття нових і змінених стандартів і інтерпретацій не призвело до змін протягом року в обліковій політиці Товариства, яка використовувалась для відображення даних звітного року. Облікова політика ПАТ «ГМЗ» визначена «Положенням про облікову політику ПАТ «ГМЗ» на 2014 рік», яка на період перевірки залишалась незмінною. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПАТ «ГМЗ» за станом на кінець останнього дня звітного року. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 2.3. Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів Управлінський персонал ПАТ «ГМЗ» несе відповідальність: - за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та МСБО; - за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; - за виконання значних правочинів (10 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; - за наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; - за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту». Відповідальними особами за ведення бухгалтерського та податкового обліку та складання фінансової звітності є: Голова правління Товариства: ? Майструк Юрій Борисович - з початку перевіряємого періоду до кінця перевіряємого періоду. Головний бухгалтер: ? Корнієнко Ольга Борисівна - з початку перевіряємого періоду до кінця перевіряємого періоду, Вище зазначені відповідальні особи відповідають також: - за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку; - за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів; - за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів; - за методологію та організацію бухгалтерського обліку (податкового обліку, податкову політику); - за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. Для перевірки були подані наступні документи: 1. Статут, виписка з ЄДРПОУ; 2. Фінансова звітність Товариства (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності) 3. Оборотно-сальдові відомості; 4. Банківські документи; 5. Касова книга, касові документи; 6. Авансові звіти; 7. Накладні, акти, рахунки; 8. Договори, угоди та інші. 2.4. Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». 2.5. Модифікована думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно з вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Фінансова звітність Товариства за 2013 рік була перевірена ТОВ “Аудиторська фірма “АКОфінекспертсервіс”. Аудит надав умовно-позитивний висновок в зв’язку з тим, що аудитори не були присутні при проведенні інвентаризації активів та зобов’язань Товариства, так як дата проведення інвентаризації передувала даті проведення аудиторської перевірки. Аудитори провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту прийнятих в якості Національних стандартів аудиту України. Ці стандарти зобов’язують аудиторів планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійсненних управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки аудитора. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається складена згідно з вимогами МСФЗ та МСБО, облікової політики Товариства на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок. Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України. Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ. Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку. 2.5.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки 2.5.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Річна інвентаризація наявних основних засобів, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованостей проводилась Товариством без участі аудиторів, оскільки ця дата передувала призначенню аудиторської перевірки, внаслідок чого виникає обмеження в обсязі роботи аудиторів. Однак, в Товаристві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні. 2.5.1.2. Незгода з управлінським персоналом У результаті проведення аудиту встановлено, що у фінансовому звіті не розкрито інформацію про резерв сумнівних боргів, забезпечення витрат на відшкодування наступних (майбутніх) витрат на виплату відпусток працівникам, інші забезпечення. Отже для розкриття цієї інформації необхідно визначитись у обліковій політиці Товариства згідно з МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. 2.5.2. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у попередньому параграфі, річна попередня фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про ПАТ «ГМЗ» станом на кінець дня 31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до МСФЗ, МСБО, облікової політики Товариства та відповідає вимогам законодавчих та нормативно-правових актів України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відображає дійсний фінансовий стан ПАТ «ГМЗ» на дату її складання. На пiдставi наведеного, аудитори вважають за можливе надати умовно – позитивний висновок про фінансову звiтнiсть ПАТ «ГМЗ» станом на кінець дня 31.12.2014 року, за результатами операцiй з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року. 2.6. Інша допоміжна інформація 2.6.1. Думка аудитора стосовно розкриття інформації за видами активів Актив Балансу Товариства станом на 31.12.2014 року складає 98 368 тис. грн. Розділ 1. Необоротні активи – 59 402 тис. грн., в тому числі: незавершені капітальні інвестиції – 140 тис. грн., основні засоби: первісна вартість – 134 709 тис. грн., залишкова вартість – 59 262 тис. грн., знос – 75 447 тис. грн. Аудитори зауважують, що за заявою керівництва залишкова вартість необоротних активів не має суттєвих відмінностей від їх справедливої вартості. Розділ 2. Оборотні активи – 38 966 тис. грн., запаси – 15 494 тис. грн., в тому числі: виробничі запаси – 7 469 тис. грн., незавершене виробництво – 7 960 тис. грн., готова продукція - 47 тис. грн., товари - 18 тис. грн.; дебіторська заборгованість за продукцію товари, роботи, послуги – 21 152 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 120 тис. грн. Облік дебіторської заборгованості організовано згідно з МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31.12.2014 року в національній валюті складали 2 200 тис. грн. Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних, оборотних активів та дебіторської заборгованості, оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства. Аудитори зауважують, що резерв сумнівних боргів Товариством не нараховується, отже чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги дорівнює первісній вартості. Перевірка правильності нарахування та сплати податкових платежів та зборів не проводилась. Дані синтетичного обліку оборотних активів відповідають даним звітності Товариства. На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в абзаці 3, 7, 8 та 9 даного пункту, статті активу балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про активи Товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. 2.6.2. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про зобов’язання та забезпечення Розділ 3. Поточні зобов’язання і забезпечення – 26 651 тис. грн., в тому числі: поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги – 20 485 тис. грн., розрахунками з бюджетом – 170 тис. грн., розрахунками зі страхування – 84 тис. грн., розрахунками з оплати праці – 237 тис. грн., інші поточні зобов'язання – 5 675 тис. грн. Бухгалтерський облік зобов'язань на Товаристві здійснювався відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. Дані синтетичного обліку зобов’язань відповідають даним звітності Товариства. Аудитори зауважують, що забезпечення виплат персоналу, інші забезпечення Товариством не нараховуються. Ми не спостерігали за інвентаризацією зобов’язань та кредиторської заборгованості, оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства. На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в абзацах 4 та 5 даного пункту, статті пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про зобов’язання Товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. 2.6.3. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про власний капітал та сплату статутного капіталу Власний капітал Товариства станом на 31.12.2014 року складає 71 717 тис. грн., в тому числі: статутний капітал – 2 900 тис. грн.; додатковий капітал – 68 127 тис. грн.; резервний капітал – 96 тис. грн. нерозподілений прибуток – 594 тис. грн. Дивіденди на протязі звітного періоду Товариством не нараховувались та не сплачувались. Первинні документи що до формування статутного капіталу з моменту створення Товариства по 31.12.2014 року для аудиторської перевірки надані, інформація наведена нижче. Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, співставні в регістрах обліку: балансі, звіті про фінансові результати та звіті про власний капітал. Станом на 31.12.2014 року Статутний капітал Товариства сформовано повністю. Дані про формування Статутного капіталу наведено нижче. На думку аудитора статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про власний капітал Товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. Статутний капітал Відповідно до нової редакції Статуту, реєстрація проведена 26.04.2011 року, Публічне акціонерне товариство «Гребінківський машинобудівний завод» є повним правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ». Статутний капітал ПАТ «ГМЗ» заявлений у сумі 2 900 069,25 гривень та розділений на 11 600 277 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень. Станом на 31.12.2014 року заявлений статутний капітал був сформований на 100 %. Первинних документів що до формування статутного капіталу на момент створення підприємства та по 31.12.2014 року для перевірки надано не було. За період, що підлягав перевірці ПАТ «ГМЗ» не проводило додаткової емісії цінних паперів. Викуп власних акцій за перевіряємий період емітент не здійснював. Станом на 31.12.2014 року акції розміщені наступним чином: № п/п Назва засновника Кількість акцій Сума, грн. % відношення до загальної кількості акцій 1. Акціонери фізичні особи (734 чоловік, в т. ч. одна особа володіє акціями більш 10%) 11 600 277 2 900 069,25 100,00 Всього 11 600 277 2 900 069,25 100,00 Станом на 31.12.2014 року заявлений статутний капітал був сплачений на 100 %. Продаж акцій відбувався за власні грошові кошти фізичних осіб. За період, що підлягав перевірці, Товариство не проводило додаткову емісію цінних паперів. Реєстр власників іменних цінних паперів ведеться незалежним реєстратором ТОВ «Прибуток-реєстр», код ЄДРПОУ 25587130, ліцензія серія АВ № 362180 від 22.08.2007 року на право ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Зберігачем іменних цінних паперів є ТОВ «Прибуток Плюс», код ЄДРПОУ 25395301, ліцензія серія АВ № 520479 від 26.03.2010 року на право депозитарної діяльності зберігача. Депозитарієм є ВАТ «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, ліцензія серія АВ № 189650 від 19.09.2006 року на право професійної депозитарної діяльності депозитарію. Свідоцтво про реєстрацію першого випуску цінних паперів від 04.05.2001 року № 188/10/1/2001 видано ДКЦПФР на випуск в документарній формі простих іменних акцій в кількості 1 280 277 штук номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 320 069,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію другого випуску цінних паперів від 12.09.2003 року № 437/1/2003 видано ДКЦПФР на випуск в документарній формі простих іменних акцій в кількості 3 200 277 штук номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 800 069,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію третього випуску цінних паперів від 25.10.2005 року № 274/10/1/2005 видано ДКЦПФР на випуск в документарній формі простих іменних акцій в кількості 11 600 277 штук номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 2 900 069,25 грн. Форма випуску акцій Товариства – бездокументарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 456\1\11 від 20.09.2011 року. Аналітичний облік Статутного капіталу ведеться на бухгалтерському рахунку 40 «Статутний капітал». Порядок формування Статутного капіталу відповідає діючому законодавству. Заявлена сума Статутного капіталу станом на 31.12.2014 року сплачена в повному розмірі, що відповідає даним бухгалтерського обліку Товариства та даним балансу. 2.6.4. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про фінансові результати Облік доходів та витрат ведеться згідно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 18 «Дохід», МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. Облік доходів від реалізації ведеться на рахунку 70 «Доходи від реалізації» по субрахункам у відповідності з чинним законодавством. По даному питанню перевіркою порушень не встановлено. Облік та формування витрат Товариства ведеться відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі таких первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів. Фінансовий результат діяльності Товариства ведеться на рахунку 79 «Фінансові результати». З урахуванням доходів отриманих та понесених витрат Товариством за 2014 рік, фінансовим результатом діяльності Товариства став прибуток в розмірі 594 тис. грн. Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2014 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства. 2.6.5. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про рух грошових коштів, власний капітал, приміток до річної фінансової звітності Відображені у Звіті про рух грошових коштів за 2014 рік обіг грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в повній мірі відповідають вимогам МСФЗ, МСБО, облікової політики Товариства та первинним обліковим регістрам. Сума грошових коштів Товариства станом на 31.12.2014 року становить 2 200 тис. грн. Звіт про власний капітал за 2014 рік, складений відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства, достовірно відображає дані бухгалтерського обліку. Власний капітал станом на 31.12.2014 року становить 71 717 тис. грн. Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік Товариства в повній мірі розкривають додаткову інформацію про дані фінансової звітності та бухгалтерського обліку. 2.6.6. Думка аудитора стосовно відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 року № 485 з метою реалізації положень ст. 155 Цивільного кодексу України «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3 «Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації». Станом на 31.12.2014 року чисті активи ПАТ «ГМЗ» складають: Рядок Сума на кінець звітного періоду, тис. грн.. 1. АКТИВИ 1.2 Необоротні активи 59402 1.3 Оборотні активи 38966 1.4 Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття - 1.5 Усього активів 98368 2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 2.1 Довгострокові зобов’язання і забезпечення - 2.2 Поточні зобов’язання і забезпечення 26651 2.3 Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття - 2.4 Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду - 2.5 Усього зобов’язань 26651 3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.5 – рядок 2.5) 71717 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: 2900 4.1 Неоплачений капітал - 4.2 Вилучений капітал - 5. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом (рядок 3 – рядок 4) 68817 Таким чином, станом на 31.12.2014 року чисті активи ПАТ «ГМЗ» дорівнюють 71 717 тис. грн., що перевищує розмір Статутного капіталу Товариства на 68 817 тис. грн., тобто знаходяться у межах діючого законодавства. Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів ПАТ «ГМЗ» знаходиться у межах діючого законодавства. 2.6.7. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів В результаті проведення аудиторських процедур нами було встановлено факти про події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Протягом 2014 року ПАТ «ГМЗ» дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів не відбувались. 2.6.8. Виконання значних правочинів Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За даними балансу на початок звітного періоду вартість активів Товариства складає 102 743 тис. грн., сума, що становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства складає 10 274,3 тис. грн. та більше. Протягом 2014 року рішень щодо значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) Товариство не приймало та не здійснювало. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів. 2.6.9. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ «ГМЗ» визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Голова правління Товариства. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ «ГМЗ» в наслідок шахрайства. 2.6.10. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку з інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії. 2.6.11. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: 1) відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту, 2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі «Інформація про стан корпоративного управління» річного звіту акціонерного товариства. Станом на 31.12.2014 року акціями Товариства володіло 734 акціонери. Формування складу органів корпоративного управління ПАТ «ГМЗ» здійснюється відповідно до: - розділу 9 Статуту Товариства в редакції від 19.12.2011 року, затвердженого протоколом № 8 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ГМЗ»; - рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол № 8 від 19.12. 2011 року). Протягом звітного року в ПАТ «ГМЗ» функціонували наступні органи корпоративного управління: • Загальні збори акціонерів; • Наглядова рада; • Голова правління. Органами контролю Товариства є: • Наглядова рада Загальні збори акціонерів є вищим органом управління і здійснюють загальне керівництво його діяльністю. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства. Голова правління є виконавчим органом Товариства. Голова правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю та несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства. Оцінка стану впровадження принципів корпоративного управління на Товаристві проводиться згідно рішення ДКЦПФР від 11.12.2003 р. за № 571 «Про затвердження принципів корпоративного управління». Товариство забезпечує захист прав та інтересів акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіють акціонери. Скарг від акціонерів щодо порушення їх прав за звітний період не надходило. За звітний період розкриття особливої інформації на фондовому ринку Товариством здійснювалося в термін та порядку, передбаченому вимогами чинного законодавства. Акціонери вчасно і в повному обсязі отримують від Товариства інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства в цілому. Для подальшого підвищення ефективності керування Товариством рекомендуємо більше уваги приділяти прогнозуванню фінансових ризиків та внутрішньому контролю. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту, 2) з урахуванням обставин, які викладено вище, наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» подається повно та розкриває достовірно фактичні результати функціонування органів корпоративного управління. 2.7. Основні відомості про аудиторську фірму: Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "АКОфінекспертсервіс". Код ЄДРПОУ 31867227 Місцезнаходження: 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10 Реєстраційні дані: ТОВ Аудиторська фірма " АКОфінекспертсервіс " Зареєстроване Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво N 2904 видане за рішенням Аудиторської палати України від 23 квітня 2002 р. за N 109. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане рішенням АПУ від 24.04.2014 р. № 293/4 про те, що суб’єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність. Керівник Ганенко Андрій Васильович Інформація про аудитора Сертифікат аудитора – Серія «А» N 003610, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 січня 1999 р. за N 74, термін дії сертифікату продовжено на підставі рішення Аудиторської палати України від 31 січня 2013 року за N 264/2, термін дії – до 29 січня 2018 року. Контактний телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66 Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 20-02/15 вiд «25» лютого 2015 року. Дата початку i дата закінчення проведення аудиту «25» лютого 2015 року – «25» березня 2014 року. Перевірка проводилась з 25.02.2015 року по 25.03.2015 року за адресою: 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5 та 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10. 3. Висновок Нами, ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКОфінекспертсервіс», проведено аудиторську перевірку фінансових звітів ПАТ «ГМЗ». Фінансова звітність Товариства складається за міжнародними стандартами фінансової звітності за період що розпочався 01 січня 2014 року та закінчився 31 грудня 2014 року станом на кінець дня 31.12.2014 року: що включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, складених станом на кінець дня 31 грудня 2014 року, а також Приміток до звітів, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки. В результаті проведеного аудиту встановлено, що фінансова звітність ПАТ «ГМЗ» станом на 31.12.2014 року у всіх суттєвих аспектах відповідає положенням та вимогам Закону про бухгалтерський облік, відображає його фінансовий стан на дату складання звітності. Система бухгалтерського обліку відповідає структурі і виду діяльності Товариства, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації необхідної для складання фінансової звітності. На думку аудиторів, крім зауважень зазначених в п.п. 2.5.1 цього висновку, річна фінансова звітність за 2014 рік, у всіх суттєвих аспектах, достовірно подає фінансову інформацію про Товариство відповідає МСФЗ, МСБО та обліковій політиці Товариства. На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в пункті 2.5.1. цього висновку, статті активу балансу справедливо й достовірно розкривають інформацію за видами активів Товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в пункті 2.5.1. цього висновку, пасив балансу справедливо й достовірно розкриває інформацію про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. На думку аудиторів, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про власний капітал Товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. На думку аудитора, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про формування Статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. На думку аудитора, звіт про фінансові результати справедливо й достовірно відображає інформацію про обсяг чистого прибутку (збитку) за результатами діяльності протягом 2014 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства. На пiдставi наведеного, аудитори вважають за можливе надати умовно – позитивний висновок про фінансову звiтнiсть ПАТ «ГМЗ» станом на кінець дня 31.12.2014 року, за результатами операцiй з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року Аудиторський висновок, складений українською мовою на 19 аркушах (Додатки - Довідка "Розкриття особливої інформації про Товариство" на 1 аркуші, Довідка «Дотримання виконання статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо значних правочинів» на 1 аркуші, Додаток – Фінансова звітність Товариства до ДКЦПФР за 2014 рік») надано адміністрації ПАТ «ГМЗ» в двох екземплярах 25 березня 2015 року. Аудитор Л. А. Сивук (Сертифікат серії А № 005629 від 25.12.2003 р.) Керівник ТОВ «АФ «АКОфінекспертсервіс» сертифікат серії А № 003610, виданий рішенням Аудиторської палати України № 74 від 29.01.1999 року, дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати № 264/2 від 31.01.2013 року, дійсний до 29.01.2018 року А. В. Ганенко
д/н
д/н
д/н