ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 22.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Публічне акціонерне товариство «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ПРИМІТКИ ДО РІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ Публічного акціонерного товариства «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року м. Київ 2013 рік Зміст Примітки до звітів 1. Облікова політика. 1.1. Загальна інформація про діяльність Товариства 1.2. Основи облікової політики та складання звітності 1.3. Інвестиційна нерухомість 1.4. Основні засоби 1.5. Нематеріальні активи 1.6. Оперативний лізинг (оренда) 1.7. Припинена діяльність 1.8. Податок на прибуток 1.9. Власні акції, викуплені в акціонерів 1.10. Доходи та витрати 1.11. Взаємозалік статей активів і зобов'язань 1.12. Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок 2. Вплив переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 3. Основні засоби та нематеріальні активи 4. Запаси 5. Дебіторська заборгованість 6. Грошові кошти 7. Інші зобов’язання 8. Власний капітал 9. Інші операційні доходи 10. Адміністративні витрати 11. Витрати на збут 12. Собівартість виготовленої продукції 13. Інші операційні витрати 14. Витрати на податок на прибуток 15. Прибуток(/збиток) на одну просту акцію 16. Операції з пов’язаними особами 17. Події після дати балансу Примітка 1. Облікова політика Примітка 1.1. Загальна інформація про діяльність Товариства Повне найменування Товариства: Повне офіційне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД». Повне офіційне найменування російською мовою: Публичное акционерное общество «ГРЕБИНКОВСКИЙ МАШИНОСТРИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД». Повне офіційне найменування англійською мовою: Public Joint Stock Company “Grebinkovskiy MASHINOSTRITELNY PLANT”. Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «ГМЗ»; Скорочене найменування російською мовою: ПАО «ГМЗ»; Скорочене найменування англійською мовою: PJSC “GMP” Код за ЄДРПОУ: 00371995. Місцезнаходження Товариства: Юридична адреса: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5. Поштова адреса: Україна, індекс 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5. Телефони: +38 (04471) 7-19-78, 7-19-71. Організаційно-правова форма Товариства: публічне акціонерне товариство. Дата звітності за звітний період: Попередня фінансова звітність Товариства складається вперше за міжнародними стандартами фінансової звітності за період що розпочався 01 січня 2012 року та закінчився 31 грудня 2012 року станом на кінець дня 31.12.2012 року. На виконання ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та ст..40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фінансова звітність складена згідно з вимогами МСФЗ 1. Датою переходу на МСФЗ Товариство обрало 01 січня 2012 року. Фінансова звітність не містить порівняльні дані за попередній фінансовий рік, крім балансу, згідно пояснень Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, наданих в листі від 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, №31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702. Валюта звітності: українська гривня. Одиниця виміру річної звітності: тисячі гривень (тис. грн.), якщо не зазначено інше. Назва органу управління, у віданні якого перебуває Товариство: Публічне акціонерне товариство «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» не перебуває під управлінням материнської компанії. Види діяльності, які здійснює та має здійснювати Товариство: ВАТ «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» засноване на базі майна орендованого підприємства «Гребінківський завод «Цукропроммеханізація» шляхом випуску акцій на повну вартість майна відповідно із Законом України «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про господарську товариства» та наказу регіонального відділення фонду державного майна України по Київській області від 27.12.1994 року №7/45-ВИ. ВАТ «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» зареєстровано Васильківською районною державною адміністрацією Київської області, номер запису про включення відомостей про юридичну особу № 1 333 120 0000 000410 від 09.04.1996 року. Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ», згідно з Протоколом № 1 від 12 квітня 2011 року, в відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» Відкрите акціонерне товариство «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» перейменовано в Публічне акціонерне товариство «Гребінківський машинобудівний завод». Дані зміни зареєстровано Васильківською районною державною адміністрацією Київської області, номер запису про включення відомостей про юридичну особу № 1 333 105 0006 000410 від 26.04.2011 року. Відповідно до нової редакції Статуту, реєстрація проведена 26.04.2011 року, Публічне акціонерне товариство «Гребінківський машинобудівний завод» є повним правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ». ПАТ «ГМЗ» здійснює свою діяльність згідно зі Статутом. Основні види діяльності за КВЕД 28.93 Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напої, перероблення тютюну; 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 16.23 Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів; 79.11 Діяльність туристичних агентств; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням. Результати від господарської діяльності: Результати діяльності Товариства за звітний рік розкриваються у Звіті про фінансові результати ПАТ «ГМЗ». За 2012 рік доходи ПАТ «ГМЗ» склали 149 580 тис. грн. та сформовані в основному за рахунок: • реалізації виготовленої продукції – 120 606 тис. грн.; • інші операційні доходи – 28 974 тис. грн. Загальна сума витрат Товариства (без врахування витрат з податку на прибуток) за 2012 рік склала 147 628 тис. грн., які в своїй структурі мають: • собівартість виготовленої продукції – 112 819 тис. грн. (76,4%); • адміністративні витрати – 3 318 тис. грн. (2,3%);; • витрати на збут – 2 231 тис. грн. (1,5%); • інші операційні витрати – 29 260 тис. грн. (19,8%);; Фінансовий результат діяльності Товариства за 2012 рік становить 1 952 тис. грн. Витрати з податку на прибуток: 410 тис. грн. Чистий прибуток Товариства: 1 542 тис. грн. Чистий прибуток на одну просту акцію склав 0,13292 гривень. Вищезазначена інформація міститься в звіті про фінансові результати ПАТ «ГМЗ» станом на 31 грудня 2012 року. Інформація про рух капіталу за звітний рік наведена у звіті про рух капіталу. Статутний капітал ПАТ «ГМЗ» заявлений у сумі 2 900 069,25 гривень та розділений на 11 600 277 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень. Станом на 31.12.2012 року заявлений статутний капітал був сформований на 100 %. Злиття, приєднання, поділ, перетворення: Публічне акціонерне товариство «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» здійснює свою діяльність на території України. Станом на 31 грудня 2012 року не мав відокремлених підрозділів. На протязі 2012 року не мав намірів злиття приєднання, поділу, перетворення. Плани щодо безперервної діяльності та/або на випадок кризових обставин Керівництво Товариства оцінило здатність ПАТ «ГМЗ» здійснювати безперервну діяльність та прогнозує, що Товариство володіє достатніми ресурсами для продовження своєї діяльності у найближчому майбутньому. Крім того Керівництво не володіє інформацією про наявність невизначеності, яка може викликати сумніви щодо можливості здійснювати безперервну діяльність. Таким чином, фінансова звітність готується виходячи із припущення про безперервність діяльності. Припинення окремих видів діяльності: Припинення окремих видів господарської діяльності протягом 2012 року не відбувалось. Обмеження щодо володіння активами: У 2012 році не укладалися угоди, що передбачали обмеження щодо володіння активами. Станом на 31 грудня звітного року справ, що розглядалися у суді, зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням і не відображені у балансі не було. Управління Товариством. Відповідальність і функції Наглядової ради та Правління. Органами управління Товариством є: • Загальні збори акціонерів; • Наглядова рада; • Правління. Органами контролю Товариства є: Аудит Загальні збори акціонерів є вищим органом управління і здійснюють загальне керівництво його діяльністю. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства. Правління є виконавчим органом Товариства. Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю та несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Власні акції викуплені у акціонерів. Станом на 31.12.2012 ПАТ «ГМЗ» не мав викуплених власних акцій. Кількість працівників на кінець звітного періоду. На кінець звітного періоду в Товаристві працювало 146 осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників за 2012 рік складала 146 осіб. Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності Річна фінансова звітність складена згідно з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, облікової політики Товариства на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок. Основні принципи облікової політики Товариства викладені у “Положенні про облікову політику ПАТ «ГМЗ» на 2012 рік ”. Облікова політика Товариства визначається відповідно до Законів України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку, інших законодавчих актів України, рішень Правління Товариства з питань кредитно-ресурсної, структурної та фінансової політики, внутрішніх документів, що визначають порядок здійснення операцій з різними фінансовими інструментами. Форми і примітки звітності базуються на даних бухгалтерського обліку, який здійснювався згідно Облікової політики Товариства на 2012 рік. Облікова політика – це сукупність визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються Публічним Акціонерним Товариством «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі ПАТ «ГМЗ») для складання та подання фінансової звітності. Облікова політика ПАТ «ГМЗ» – документ, головною метою якого є загальна регламентація застосованих на практиці в Товаристві прийомів та методів бухгалтерського обліку, технологій обробки облікової інформації та документообороту. Положення про облікову політику Товариства затверджується рішенням Правління Товариства. Положення облікової політики Товариства є обов’язковими для безумовного виконання в поточному році. У межах чинного законодавства Положення визначає: - основні принципи ведення бухгалтерського (фінансового) обліку та формування статей звітності, - єдині методи оцінки активів, зобов’язань та інших статей балансу Товариства, - порядок нарахування доходів Товариства, критерії визнання активів сумнівними чи безнадійними до отримання, - порядок створення та використання спеціальних резервів (порядок списання за рахунок резервів безнадійної заборгованості), - вимоги та вказівки щодо обліку і контролю окремих операцій. Основними принципами облікової політики Товариства є: • повне висвітлення - усі операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій Товариства, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею; • превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою; • автономність - активи та зобов'язання Товариства відокремлені від активів та зобов'язань інших підприємств і власників Товариства, у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансової звітності Товариства; • обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться; • безперервність - оцінка активів Товариства здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Плани скорочення масштабів діяльності Товариства повинні відображатися у фінансових звітах; • нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. • послідовність – постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики. Зміна методів обліку можлива лише у випадках, передбачених міжнародними стандартами та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах ; • історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів і пасивів за вартістю їх придбання чи виникнення. Товариство веде бухгалтерський облік, складає фінансову звітність у національній валюті України. Активи і зобов'язання Товариства обліковуються, пріоритетно, за вартістю їх придбання чи виникнення. Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов’язання Товариства оприбутковуються та обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною або справедливою вартістю): • за первісною або історичною вартістю: активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації; зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов’язання або сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов'язань у процесі звичайної господарської діяльності ; • за справедливою (ринковою) вартістю: активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання (обміну) таких активів, зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами; вираз “обізнані, зацікавлені та незалежні сторони” означає наявність добре проінформованого покупця, який має бажання купити, і добре проінформованого продавця, що має бажання продати, які є незалежними та діють у власних інтересах; приведення вартості активів у відповідність до справедливої здійснюється шляхом їх переоцінки, класифікації на предмет зменшення корисності та наявних кредитних ризиків. Крім вказаних, в обліковій політиці Товариства, у залежності від характеру та змісту завдань різних складових його облікової системи, використовуються інші методи оцінки окремих груп активів і зобов’язань. Примітка 1.3. Інвестиційна нерухомість Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з інвестиційною нерухомістю. Примітка 1.4. Основні засоби Основні засоби - це матеріальні активи, які Товариство утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість більше 2 500,00 гривень. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об`єкт основних засобів. Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи визнаються в Товаристві за первісною вартістю. Первісна вартість придбаного об'єкта основних засобів складається з таких витрат: • суми, що сплачується постачальникам активів (з вирахуванням торговельних знижок) та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); • реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; • суми ввізного мита; • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються); • витрат зі страхування ризиків, пов'язаних з доставкою основних засобів; • витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів; • інших витрат, що безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням. Зміна первісної вартості допускається лише у випадках проведення витрат на поліпшення (модернізація, модифікація, добудова дообладнання, реконструкція) основних засобів, у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди (з відображенням витрат за капітальними інвестиціями) та при проведенні. В системі обліку Товариства амортизація основних засобів нараховується за кожним окремим об’єктом із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період корисного використання об’єкта основних засобів. Амортизація нараховується із застосуванням програмного забезпечення. Нарахування амортизації за МНМА, вартістю до 2 500,0 грн., здійснюється в день оприбуткування активу в розмірі 100% від його первісної вартості. Строк корисного використання - визначений строк, протягом якого очікується використання основних засобів Товариством. Після початкового визнання облік основних засобів ведеться за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється комісією під час їх первісного визнання прямолінійним методом: Найменування необоротних матеріальних активів Строк корисного використання необоротних матеріальних активів будинки, споруди і передавальні пристрої від 20 років обладнання від 5 років транспортні засоби до 5 років інструменти, інвентар від 4 років меблі від 4 років комп’ютерне та телефонне обладнання від 2 років інші необоротні матеріальні активи (крім малоцінних) від 12 років малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) від 1 року Протягом 2012 року змін методу амортизації основних засобів в Товаристві не відбувалось, переоцінка первісної вартості основних засобів не здійснювалась. В оперативний лізинг надавались приміщення адміністративної будівлі та будівлі фасувального цеху. Основні засоби не надавались під заставу зобов’язань. Договори на придбання в майбутньому основних засобів не укладались. Примітка 1.5. Нематеріальні активи Нематеріальні активи (НА) – актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується Товариством з метою використання протягом періоду понад один рік (або одного операційного циклу, якщо він довший за рік) у своїй діяльності, в адміністративних цілях або надання в лізинг (оренду) іншим особам. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами: • авторське право та суміжні з ним права (комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання тощо); • незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи; • інші нематеріальні активи (право на проведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо). Нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю - історичною (фактичною) собівартістю нематеріальних активів у вигляді суми грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) нематеріальних активів. Первісна вартість також включає у себе усі витрати, що пов’язані з доставкою, установкою, введенням в експлуатацію. Зміна первісної вартості допускається лише у випадках проведення витрат на поліпшення (модернізація, модифікація, добудова дообладнання, реконструкція) або удосконалення нематеріальних активів, у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди (з відображенням витрат за капітальними інвестиціями) та при проведенні. Після первісного визнання нематеріального активу його облік надалі здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснено обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. В системі обліку Товариства амортизація та нематеріальних активів нараховується за кожним окремим об’єктом із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період корисного використання об’єкта. Амортизація нараховується із застосуванням програмного забезпечення. Протягом 2012 року зміни методу амортизації нематеріальних активів Товариства не відбувалось, переоцінка первісної вартості не здійснювалась, перегляду терміну корисного використання нематеріальних активів не було, договори про придбання в майбутньому нематеріальних активів Товариством не укладались. Примітка 1.6 Оперативний лізинг (оренда) Під час укладення договорів, визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, міститься в аналізі змісту угоди. При цьому, визначається чи залежить виконання угоди від використання конкретного активу або активів та чи переходить право користування активом результаті даної угоди. Товариство в якості орендаря Оренда активів, за умовами якої всі ризики та винагороди від володіння відносяться до орендодавця, класифікується як оперативна оренда. Лізингові платежі від операційної оренди визнаються як витрати на основі прямолінійно методу протягом лізингового періоду і включаються в операційні витрати. Товариство в якості орендодавця Договори арени, за якими у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда. Станом на 31 грудня 2012 року Товариством надавалися активи – офісні та складські приміщення - у оперативний лізинг (оренду). Також станом на 31 грудня з Товариством укладено 2 угоди на оренду обладнання, за умовами яких Товариство є орендарем. Протягом звітного року Товариство не укладало договори за невідмовною орендою. Договори фінансового лізингу Товариством не укладалися. Примітка 1.7 Припинена діяльність У Товаристві не відбувалось припинення діяльності. Примітка 1.8. Податок на прибуток Податки Поточний податок Податкові активи та зобов’язання з поточного податку за поточні та попередні періоди оцінюються за сумою, що передбачається до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та законодавство, що застосовується для визначання даної суми, - ставки та закони, що прийняті на звітну дату. Відстрочений податок Відстрочений податок визнається на звітну дату за тимчасовими різницями між податковою базою та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відстрочене податкове зобов’язання визнається за всіма оподатковуваними різницями за виключенням наступних випадків: коли відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті первинного визначення гудвіла, або активу, або зобов’язання за угодою, яка не є об’єднанням бізнесу, і яка на момент її здійснення не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; по відношенню оподатковуваних тимчасових різниць, які пов’язані з вкладеннями в дочірні компанії; якщо материнська компанія може контролювати період зменшення тимчасової різниці або існує значна ймовірність того, що тимчасова різниця не буде зменшена в найближчому майбутньому. Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими різницями, що вираховуються, в результаті переносу на майбутні періоди невикористаного податкових пільг та невикористаних податкових збитків, в тій мірі, в якій існує значна ймовірність того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути враховані тимчасові різниці, що вираховуються, перенесення невикористаних податкових пільг та невикористаних податкових збитків, окрім наступних випадків: коли відстрочені податкові активи, що відносяться до тимчасових різниць, що вираховуються, виникають в результаті первинного визнання активу або зобов’язання за угодою, яка не є об’єднанням бізнесу, і яка на момент її здійснення не впливає ні бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; по відношенню тимчасових різниць, що вираховуються, які пов’язані з інвестиціями в дочірні компанії, відстрочені податкові активи визнаються лише в тій мірі, в якій є значна ймовірність того, що тимчасові різниці будуть зменшені в найближчому майбутньому, та буде отриманий оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці. Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається не рідше ніж один раз на рік, і знижується, якщо ймовірність того, що буде отриманий достатній оподатковуваний прибуток, що дозволить використати увесь або частину відстрочених активів, незначна. Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються не рідше одного разу на рік і визнаються в тій мірі, в якій існує ймовірність того, що майбутній податковий прибуток дозволить відшкодувати відстрочені податкові активи. Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за тими ставками, які як передбачається, будуть використовуватись в тому році, коли актив буде реалізований, а зобов’язання погашено, на підставі податкових ставок, які станом на звітну дату були впроваджені. Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах, визначених Податковим Кодексом України (далі – ПКУ). Ставка податку на прибуток з 01 січня 2012 року, складає 21 % від прибутку до оподаткування. Сума податку на прибуток Товариства за звітний 2012 рік визначалася у відповідності до норм ПКУ. При цьому за результатами 2012 року в податковому обліку прибуток до оподаткування склав 1 952 тис. грн. Станом на 31 грудня 2012 року не визнано відстрочених податкових зобов’язань. Примітка 1.9 Власні акції Товариства, викуплені в акціонерів Протягом 2012 року викуп власних акцій у акціонерів Публічним Акціонерним товариством «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» не відбувався. Примітка 1.10 Доходи і витрати Облік та визнання доходів та витрат Товариства проводиться згідно з МСБО (IAS)18 «Дохід», Положенням (стандартом бухгалтерського обліку 15 “Доходи”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290. Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного законодавства України. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат Товариства базуються на принципах нарахування і відповідності: Принцип нарахування: статті доходів і витрат враховуються та оцінюються в момент продажу активу або в міру надання послуг. Усі доходи і витрати установи, що відносяться до звітного періоду, відображаються у цьому ж періоді незалежно від того, коли були отримані або сплачені кошти. Принцип відповідності: витрати та доходи, пов'язані з цими витратами, визнаються у бухгалтерському обліку в один і той самий звітний період. Доходи/витрати підлягають нарахуванню та відображенню у фінансовій звітності Товариства якщо виконуються такі умови: а) фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути досить точно оцінений; б) доход або витрати відповідають виникненню реальної заборгованості (за дебетом у разі доходу і за кредитом у разі витрат). Вищевказані умови можливо вважати виконаними, якщо: а) є угода про надання (отримання) послуг, яка має юридичну силу, або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного законодавства України; б) є документи, які підтверджують повне або часткове надання (отримання) послуг (акт приймання-передавання, платіжна вимога - доручення тощо). За цих умов доходи (витрати) за операцією з надання (отримання) послуг визнаються у бухгалтерському обліку в міру їх надання (отримання). Заборгованість за нарахованими доходами Товариства, визнана безнадійною до отримання, підлягає списанню. Примітка 1.11. Взаємозалік статей активів та зобов’язань За звітний період Товариством не здійснювався взаємозалік активів і зобов’язань балансу. Примітка 1.12 Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок Розкриття змін та виправлення суттєвих помилок у фінансовій звітності здійснюється відповідно до основних вимог положення (стандарту) бухгалтерського обліку №6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» та міжнародних стандартів. Облікова політика застосовується щодо подій та операцій з моменту їх виникнення. Якщо сума коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова політика поширюється лише на події та операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики. Протягом звітного року облікова політика в Товаристві не змінювалась. Для складання достовірної звітності Товариство використовує право щомісячно, у разі потреби, проводити коригуючі проводки. Виправлення суттєвих помилок, які мали місце в попередніх роках, протягом 2012 року не проводилось. Примітка 2. Вплив переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності На момент підготовки даної фінансової звітності в поточному році Товариство використало всі нові і змінені стандарти і інтерпретації, затверджені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (надані - «РМСБО») та Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності (надані – «КТМФЗ»), які розміщені на офіційному сайті Міністерства фінансів України і які набули чинності при складанні звітності. Прийняття нових і змінених стандартів і інтерпретацій не призвело до змін протягом року в обліковій політиці Товариства, яка використовувалась для відображення даних звітного року. Станом на дату переходу на міжнародні стандарти ПАТ «ГМЗ» було визнано активів на 52 477 тис. грн. більше: будинки і споруди були визнані за справедливою вартістю на дату балансу. Внаслідок вказаних перетворень збільшилась валюта балансу з 50 877 тис. грн., відповідно до П(С)БО, на кінець звітного періоду до 103 354 тис. грн. на 31 грудня 2012 року по МСФЗ. Всі коригування проводились за рахунок статті балансу «Інший додатковий капітал». Примітка 3. Основні засоби та нематеріальні активи На дату переходу 01 січня 2012 року згідно пункту Г5 МСФО1 «Перше застосування» ПАТ «ГМЗ» оцінив об’єкти основних засобів за їх справедливою вартістю та використав цю справедливу вартість як доцільну вартість на цю дату. Справедлива вартість будинків та споруд була визначена на основі «Звіту № 11-03/13 про визначення справедливої (ринкової) вартості основних засобів у вигляді нежитлових будівель та споруд в кількості 22 одиниць, які розташовані за адресою Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5, виконаного ТОВ «Агентство незалежної оцінки «Ваш експерт» (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №5809 від 28.08.2007 р.). Оцінку інших основних засобів було здійснено інвентаризаційною комісією Товариства. В результаті дооцінки до справедливої вартості, вартість будівель і споруд Товариства зросла на 52 477 тис. грн. Основні засоби Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (до-оцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-вано аморти-зації за рік Втрати від змен-шення корис-ності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі первісна (переоці-нена) вартість знос первісної (переоці-неної) вартості зносу первісна (переоці- нена) вартість знос первісної (переоці¬неної) вартості зносу первісна (переоці¬нена) вартість знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна (переоці-нена) вартість знос первісна (переоці¬нена) вартість знос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Будинки, споруди та передавальні пристрої 1 5103 2523 65 118216 68302 123319 70955 Машини та обладнання 2 5819 2929 866 49 239 6636 3168 Транспортні засоби 3 4000 590 105 64 4105 654 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 652 322 20 652 342 Інші основні засоби 5 31 27 1 31 28 Малоцінні необоротні матеріальні активи 6 16 16 Інші необоротні матеріальні активи 7 1 1 Разом 8 15605 6408 971 49 389 134743 75164 Нематеріальні активи 9 Основними засобами, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження Товариство не володіє. Протягом звітного періоду основні засоби та нематеріальні активи Товариством у заставу не передавалися. У Товариства відсутні такі основні засоби, що тимчасово не використовуються або вилучені з експлуатації для продажу. Малоцінні необоротні матеріальні активи, що повністю амортизовані обліковуються за позабалансовим рахунком. Обмеження права власності щодо нематеріальних активів у Товаристві протягом 2012 року не було. В 2012 році були здійснені капітальні інвестиції на суму 971 тис. грн. за рахунок власних джерел. З них придбання нових основних засобів – 971 тис. грн. Збільшення або зменшення вартості основних засобів та нематеріальних активів протягом звітного періоду, які виникали у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі у Товаристві не відбувалося. Дані примітки 3 використовуються для розрахунку рядків 010-032 Балансу. Примітка 4. Запаси Станом на 31 грудня 2012 р. вартість запасів в балансі Товариства складала 14 170 тис. грн. Всі запаси відображені в обліку по собівартості оскільки це є найменша з величин між собівартістю і чистою вартістю реалізації. Найменування показника Балансова вартість на кінець року Виробничі зпаси 3 926 Незавершене виробництво 10 175 Готова продукція 46 Товари 23 Разом 14 170 За звітний період запасів, переданих у переробку, оформлених у заставу, переданих на комісію, у Товариства не було. На підприємстві використовуються такі методи вибуття запасів: Методи Сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності Готова продукція Товари у вигляді матеріальних цінностей для подальшого продажу Малоцінні та швидкозношувані предмети Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів - - - Х Середньозваженої собівартості Х - - - Собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) - - - - Нормативних затрат - - - Ціни продажу - - - - За звітний період запасів, переданих у переробку, оформлених у заставу, переданих на комісію, у Товариства не було. Дані примітки розшифровують 100 -140 рядки балансу. Примітка 5. Дебіторська заборгованість В активі балансу на 31 грудня 2012 року обліковувалось 23 667 тис. грн. дебіторської заборгованості, з неї поточної, із строком до 12 місяців виникнення, 23 667 тис. грн. ПАТ «ГМЗ» не отримував інформацію, яка б вказувала, що є ризик неотримання заборгованості. Резерв сумнівних боргів не створювався. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом склала 1 273 тис. грн. Протягом 2012 року ПАТ «ГМЗ» не укладав договорів фінансового лізингу (оренди). Часткового або повного погашення контрагентами раніше списаної за рахунок резерву суми безнадійної заборгованості протягом 2012 р. не відбувалось. Дані примітки 4 використовуються для розрахунку рядків 161, 170, 210 Балансу. Найменування показника Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення до З місяців від 6 до 12 місяців від 12 місяців 1 3 4 5 6 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 23667 5 377 18 290 - Станом на 31.12.2012 р. ПАТ «ГМЗ» не мав довгострокових активів, призначених для продажу, та не мав груп вибуття Примітка 6. Грошові кошти (в тисячах гривень) Рядок Найменування статті 2012 рік 1 2 3 1 В національній валюті на поточному рахунку в установі банку 174 Примітка 7. Інші зобов’язання (в тисячах гривень) Рядок Найменування статті на 01.01.2012р. на 31.12.2012р. 1 2 3 4 1 Інша поточна дебіторська заборгованість 1 280 1 634 2 Усього 1 280 1 634 Зобов’язань, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу станом на 31 грудня 2012 року ПАТ «ГМЗ» не має. Примітка 8. Власний капітал на 31 грудня 2012р. (в тисячах гривень) Рядок Найменування статті Кількість акцій в обігу (шт.) Прості акції (шт.) Усього, грн.. 1 Власний капітал в т.ч.: 11 600 277 11 600 277 64 465 1.1 Статутний капітал 2 900 1.2 Інший додатковий капітал 61 469 1.3 Резервний капітал 96 1.4 Нерозподілений прибуток - На дату переходу стаття балансу «Інший додатковий капітал» збільшилась за рахунок трансформаційних коригувань з 8 949 тис. грн. на кінець періоду до 61 469 тис. грн. на 31 грудня 2012 року. Примітка 9. Інші операційні доходи (в тисячах гривень) Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 1 Реалізація необоротних активів 28 974 2 Усього операційних доходів 28 974 Дані примітки 9 використовуються для розрахунку рядка 060 Звіту про фінансові результати Примітка 10. Адміністративні витрати (в тисячах гривень) Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 1 2 3 4 1 Витрати на утримання персоналу (576) 2 Амортизація основних засобів (201) 3 Відрахування на соціальні заходи (220) 4 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги (57) 5 Інші витрати, пов’язані з основними засобами (502) 6 Консультативні, інформаційні послуги (101) 7 Банківське обслуговування (28) 8 Екологічні витрати (27) 9 Витрати на охорону (260) 10 Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток (134) 11 Господарські витрати (15) 12 Інші (1 197) 13 Усього адміністративних витрат (3 318) Товариство не має інвестиційної рухомості. Дані примітки 10 використовуються для розрахунку рядка 070 Звіту про фінансові результати. Примітка 11. Витрати на збут (в тисячах гривень) Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 1 2 3 4 1 Витрати на утримання персоналу (433) 2 Амортизація основних засобів (62) 3 Відрахування на соціальні заходи (162) 4 Витрати на утримання основних засобів (188) 5 Інші витрати, пов’язані з основними засобами (455) 6 Рекламні послуги (234) 7 Інші (697) 8 Усього витрат на збут (2 231) Дані примітки 11 використовуються для розрахунку рядка 071 Звіту про фінансові результати. Примітка 12. Собівартість виготовленої продукції (в тисячах гривень) Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 1 2 3 4 1 Витрати на утримання персоналу (3 156) 2 Амортизація основних засобів (326) Прямі матеріальні витрати (107 414) 3 Відрахування на соціальні заходи (1 262) 4 Витрати на утримання основних засобів (122) 5 Інші витрати, пов’язані з основними засобами (415) 6 Витрати на охорону праці (7) 7 Інші (117) 8 Усього адміністративних та інших операційних витрат (112 819) Дані примітки 12 використовуються для розрахунку рядка 040 Звіту про фінансові результати. Примітка 13. Інші операційні витрати (в тисячах гривень) Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 1 2 3 4 1 Списання безнадійної дебіторської заборгованості (2) 2 Інші витрати (29 258) 3 Усього інших операційних витрат (29 260) Дані примітки 13 використовуються для розрахунку рядка 090 Звіту про фінансові результати Примітка 14. Витрати на податок на прибуток (в тисячах гривень) Рядок Найменування статті 2012 рік 1 Поточний податок на прибуток (410) 2 Усього (410) Дані примітки 14 використовуються для заповнення рядка 180 Звіту про фінансові результати Таблиця 15. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить акціонерам – власникам простих акцій (в тисячах гривень) Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 1 Прибуток/(збиток) за рік 5 2 Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.) 11 600 277 3 Прибуток/(збиток), що належить акціонерам – власникам простих акцій 1 542 Дивіденди протягом 2012 року Товариством не виплачувались. Станом на 31.12.2012 р. Товариство не має дочірніх та асоційованих компаній. Протягом 2012 року ПАТ «ГМЗ» не здійснював об’єднання компаній. Примітка 16. Операції з пов’язаними особами У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або значно впливати на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Під час розгляду кожного можливого випадку з пов’язаними сторонами увага приділяється сутності відносин, а не тільки їхній юридичній формі. Наведені нижче підприємства представляють собою групу пов’язаних сторін Компанії: Рядок Пов’язана особа Характер взаємовідносин 1 Щуцький І. В. Голова наглядової ради 2 Майструк Ю. Б. Голова правління Господарських операцій з пов’язаними особами в 2012 році Товариство не здійснювало. Загальна сума компенсацій ключовому управлінському персоналу Товариства була відображена у складі «Заробітна плата та відповідні нарахування» загальногосподарських та адміністративних витрат та становила 107 тис. грн. за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року. Примітка 17. Події після дати балансу Суттєвих подій між датою складання балансу і датою затвердження фінансової звітності за 2012 рік у Товаристві не відбувалося. 08 лютого 2013 р. Керівник /Майструк Ю. Б./ Головний бухгалтер /Корнієнко О. Б./

д/н

д/н

д/н