ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 22.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 11.04.2014
Кворум зборів** 97.1
Опис Порядок денний: 1. Обрання членів Лічильної комісії. 2. Звіт правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014р. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2013р. 5. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2013р. 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління, обрання Голови та членів Правління. 8. Затвердження договорів та значних правочинів Товариства, що укладатимуться в процесі господарської діяльності Товариства протягом року. 9. Надання повноважень Голові правління щодо відчуження нерухомого майна та автотранспортних засобів, а також перереєстрації ( переоформлення) прав на них.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.