ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00371995
Територія   за КОАТУУ 3221455500
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності за КВЕД 29.53.1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 139092 91995
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 -184486 -6618
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (112694) (76730)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (4165) (3584)
Витрат на відрядження 110 (743) (568)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (0) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (410) (485)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (1645) (1315)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (169) (0)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (596) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 184 2695
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 184 2695
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (971) (3864)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -971 -3864
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -971 -3864
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 1758 2591
Отримані позики 320 12200 0
Інші надходження 330 0 830
Погашення позик 340 (12200) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (582) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 1176 3421
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 1176 3421
Чистий рух коштів за звітний період 400 389 2252
Залишок коштів на початок року 410 71 17
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -286 -2198
Залишок коштів на кінець року 430 174 71

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Майструк Юрiй Борисович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Корнiєнко Ольга Борисiвна