ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 9180 9715 0 0 9180 9715
будівлі та споруди 2580 2783 0 0 2580 2783
машини та обладнання 3149 3478 0 0 3149 3478
транспортні засоби 3410 3451 0 0 3410 3451
інші 41 3 0 0 41 3
2. Невиробничого призначення: 17 15 0 0 15 17
будівлі та споруди 17 15 0 0 17 15
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 9197 9730 0 0 9197 9730
Опис На балансi Товариства облiковуються наступнi будiвлi i споруди: - 1 адмiнiстративний корпус; - 4 виробничих примiщення; - 2 склада; - гараж. Середнiй ступiнь зносу будiвель i споруд складає - 41,1%. До складу основних засобiв II-ої групи (транспортнi засоби) входять: - 3 легкових автомобiлi; - 7 вантажних автомобiлей. Середнiй ступiнь зносу транспортних засобiв складає - 62,7%. До складу машин та обладнання входить виробниче обладнання, комп'ютерна та офiсна технiка, ступiнь зносу - 52,3%. Середнiй ступiнь зносу основних засобiв Товариства складає - 52,0 %. Основнi засоби Товариства використовуються на 99%. ПАТ "ГМЗ" не орендує i не здає в оренду основнi засоби. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 64465 11945
Статутний капітал (тис.грн.) 2900 2900
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2900 2900
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 61565 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 61565 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 9045 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 9045 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.