ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Цукропроммеханiзацiя" засновано колективом акцiонерiв згiдно з Законами України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств", "Про господарськi товариства" та наказом регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй обл. №7/45-ВП вiд 27.12.1994 року. Згідно рішення загальних зборів акціонерів 12.04.2011 р. ВАТ "Цукрпроммеханізація" перетворено на ПАТ "Гребінківський машинобудівний завод"
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До складу виробничої бази ПАТ "ГМЗ" входять: - виробничi дiльницi: котельно-зварювальна, механiчна, iнструментальна, ремонтно-енергетична, ремонтно-будiвельна, автотранспортна, - вiддiли : адмiнуправлiння, бухгалтерiя, планово-економiчний, маркетингу, технiчний, виробничiй, вiддiл кадрiв. Для успiшної органiзацiї дiяльностi Товариства в складi його структури управлiння створено слiдуючи ланки: - Загальнi збори Товариства - вищий орган управлiння; - Правлiння Товариства - виконавчий орган управлiння, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю ПАТ; - Наглядова рада - контрольний орган управлiння, який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу;
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицій не надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облік ведеться Товариством за допомогою спеціалізованої бухгалтерської комп'ютерної програми "1-С 7.7". Бухгалтерський облік на Товаристві у звітному періоді систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку дій або подій, які викликають зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі товариства, як це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 року. Дані аналітичних рахунків тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Слід зауважити, що регістри бухгалтерського обліку не містять даних про особи, які брали участь у складанні облікових регістрів.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» КОД ЗА ЄДРПОУ 00371995 За період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року м. Київ «30» березня 2012 року Керівництву ПАТ «ГМЗ», власникам цінних паперів Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. 1. Основні положення На підставі Договору № 09-03/12 від 05.03.2012 року, укладеного Публічним акціонерним товариством «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», (далі по тексту – Товариство, або ПАТ «ГМЗ»), та ТОВ «Аудиторська фірма «ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ», яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру № 2047 суб’єктів аудиторської діяльності, видане за рішенням Аудиторської палати України № 100 від 30.03.2001 року, проведена аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства на предмет достовірності фінансової звітності за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року. Проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів емітента, а саме: Баланс станом на 31.12.2011 року, Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, Звіт про власний капітал за 2011 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік, Відомостей про розкриття інформації в Довідці «Розрахунок вартості чистих активів» та Відомостей про розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», складених за результатами господарювання за період що перевірявся, з метою висловлення незалежної думки стосовно: – розкриття інформації емітентом стосовно фінансової звітності в цілому; – розкриття інформації емітентом в фінансовій звітності про активи у відповідності з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні; – розкриття інформації емітентом в фінансовій звітності про зобов'язання у відповідності з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні; – розкриття інформації емітентом в фінансовій звітності про власний капітал у відповідності з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні; – розкриття інформації емітентом в фінансовій звітності про Статутний капітал (фонд) у відповідності з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні; – розкриття інформації емітентом в фінансовій звітності щодо обсягу чистого прибутку у відповідності з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні; – твердження емітента в Довідці «Розрахунок вартості чистих активів» про те що, вартість чистих активів ПАТ «ГМЗ» станом на кінець 2011 року більша від статутного капіталу та відповідно – норми п. 3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються, виходячи з порядку (критеріїв) розрахунку вартості чистих активів; – твердження емітента в Довідці «Розкриття особливої інформації про емітента» про те, що протягом звітного 2011 року дії, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, не відбувались, виходячи з критеріїв інформації, наведених в ст. 41 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480 – IV від 23.02.2006 року. Відповідальною стороною за фінансові звіти є емітент. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо окремих компонентів цих фінансових звітів та фінансових звітів в цілому на підставі аудиторської перевірки. Відповідальною стороною за суть та наслідки твердження емітента, що міститься в Довідці «Розрахунок вартості чистих активів» та в Довідці «Розкриття особливої інформації про емітента», несе емітент. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо твердження емітента, що міститься в Довідці «Розрахунок вартості чистих активів» та в Довідці «Розкриття особливої інформації про емітента». Перевірка проводилась згідно вимог Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські Товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 р. N 1360 та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Аудиторська перевірка була підготовлена та спланована з достатнім рівнем впевненості про те, що фінансова звітність не має суттєвих викривлень. Шляхом інспектування, огляду, підтвердження і розрахунків було виконано незалежні процедури аудиторської перевірки, щоб отримати таку кількість аудиторських доказів, яка дозволила зробити аудиторський висновок про те, що компоненти фінансової звітності, фінансова звітність, та надання особливої інформації про Товариство не містять суттєвих викривлень. Незалежні процедури перевірки проводилися для отримання доказовості повноти, точності і правдивості даних, котрі обробляються системою обліку ПАТ «ГМЗ». Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння статистичних кодів, фінансова звітність за 2011 рік, регістри синтетичного обліку. Вибірково – свідоцтва на здійснення господарської діяльності, первинна та інша документація, що характеризує фінансово –господарську діяльність підприємства. За заявою керівництва підприємства всі господарські операції за звітний період відображено в бухгалтерському обліку і від аудиторів не приховано ніяких документів, які мають відношення до предмету аудита. На погляд аудиторів, зібрана в процесі перевірки інформація забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки аудиторів. Окремі частини даного висновку не можуть трактуватися роздільно, а тільки в логічно-послідовному зв'язку з повним текстом даного документу, приймаючи до уваги всі наведені в ньому припущення та обмеження. Даний висновок складено станом на «31» грудня 2011 року. Всі включені в даний документ припущення та висновки потрібно відносити виключно на вказану дату. Замовник одноосібно несе відповідальність за всі юридично значимі рішення, прийняті ним самостійно в зв'язку з даним аудиторським висновком. Основні відомості про аудиторську фірму Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ» Код ЄДРПОУ 30265055 Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 36 Реєстраційні дані: ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ» зареєстроване Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 10 січня 1999 р. за N 1 070 120 0000 017606. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво N 2047 видане за рішенням Аудиторської палати України від 30 березня 2001 р. за N 100, Рішенням Аудиторської палати України від 24.02.2011 року № 228/4 термін чинності Свідоцтва продовжено до 24.02.2016 року. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) Свідоцтво АБ N 001508 видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1627 від 08.11.2011 р., строком дії з 08.11.2007 р. до 24.02.2016 р. Керівник Ганенко Андрій Васильович Інформація про аудитора Сертифікат аудитора – Серія «А» N 003610, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 січня 1999 р. за N 74, термін дії сертифікату продовжено на підставі рішення Аудиторської палати України від 27 вересня 2007 р. за N 182/9, термін дії – до 29 січня 2013 р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 001688 від 23.02.2010 року, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строком дії свідоцтва з 23.02.2010 року по 29.01.2013 року. Контактний телефон (044) 400-98-34, (044) 443-29-25, (067) 465-33-44 Відповідальність за надану інформацію та документацію несе керівництво: Голова правління Товариства: ? Майструк Юрій Борисович - з початку перевіряємого періоду до кінця перевіряємого періоду. Головний бухгалтер: ? Корнієнко Ольга Борисівна - з початку перевіряємого періоду до кінця перевіряємого періоду, а також: ? за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку; ? за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів; ? за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів; ? за методологію та організацію бухгалтерського обліку (податкового обліку, податкову політику); ? за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. Для перевірки були подані наступні документи: 1. Статут, Свідоцтво про реєстрацію; 2. Баланс, звіт про фінансові результати; 3. Оборотно-сальдові відомості; 4. Банківські документи; 5. Первинні документи; 6. Договори та угоди. В зв’язку з обмеженими строками аудиторської перевірки, акти звірок з дебіторами та кредиторами до контрагентів аудиторами не надсилалися. Перевірка проводилась з 05.03.2012 року по 30.03.2012 року за адресою: 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5 та 01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, 36. 1.2. Основні відомості про Товариство ВАТ «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» засноване на базі майна орендованого підприємства «Гребінківський завод «Цукропроммеханізація» шляхом випуску акцій на повну вартість майна відповідно із Законом України «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про господарську товариства» та наказу регіонального відділення фонду державного майна України по Київській області від 27.12.1994 року №7/45-ВИ. ВАТ «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» зареєстровано Васильківською районною державною адміністрацією Київської області, номер запису про включення відомостей про юридичну особу № 1 333 120 0000 000410 від 09.04.1996 р. Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ», згідно з Протоколом № 1 від 12 квітня 2011 року, в відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» Відкрите акціонерне товариство «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» перейменовано в Публічне акціонерне товариство «Гребінківський машинобудівний завод». Дані зміни зареєстровано Васильківською районною державною адміністрацією Київської області, номер запису про включення відомостей про юридичну особу № 1 333 105 0006 000410 від 26.04.2011 року. Відповідно до нової редакції Статуту, реєстрація проведена 26.04.2011 року, Публічне акціонерне товариство «Гребінківський машинобудівний завод» є повним правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ». Найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Гребінківський машинобудівний завод» Код ЄДРПОУ 00371995 № свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва № 244832 серія А01 від 09.04.1996 року Орган, що видав свідоцтво Васильківська районна державна адміністрація Київської області Юридична адреса та місце знаходження 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5 Тел./факс (04471) 7-19-78, 7-19-71 Основні види діяльності за КВЕД 29.53.1 Виробництво машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів 51.87.0 Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням 45.21.1 Будівництво будівель 63.30.0 Послуги з організації подорожувань 20.30.0 Виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів 74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу Кількість акціонерів Фізичних осіб - 734 Середньооблікова чисельність штатних працівників 167 Статутний капітал (грн.) 2 900 069,25 Номінальна вартість простої акції (грн.) 0,25 Кількість простих акцій 11 600 277 Частка простих акцій у статутному капіталі (%) 100 Дата проведення останніх зборів акціонерів чергові – 12.04.2011 р. протокол загальних зборів акціонерів № 1 Найменування незалежного реєстратора ТОВ «Прибуток-реєстр», код ЄДРПОУ – 25587130, ліцензія серія АВ № 362180 від 16.08.2007 р. на право ведення реєстрів власників іменних цінних паперів Дата та термін виплати дивідендів не виплачувались Найменування органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, дата, номер Свідоцтво про реєстрацію третього випуску цінних паперів Управління ДКЦПФР за № 274\10\1\2005 від 25.10.2005 р. Станом на 31.12.2011 року акції розміщені наступним чином: № п/п Назва засновника Кількість акцій Сума, грн. % відношення до загальної кількості акцій 1. Акціонери фізичні особи (734 чоловік, в т. ч. одна особа володіє акціями більш 10%) 11 600 277 2 900 069,25 100,00 Всього 11 600 277 2 900 069,25 100,00 Цінні папери не були включені до лістингу бірж. Інші цінні папери протягом звітного періоду Товариством не випускалися. Для здійснення діяльності ПАТ «ГМЗ» отримано наступні ліцензії, дозволи та патенти: Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) Ліцензія на господарську діяльність з централізованого водопостачання АБ № 321229 31.05.2006 Головне управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу 31.05.2011 Ліцензія на господарську діяльність з централізованого водопостачання АВ № 582484 31.05.2011 Головне управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу 31.05.2016 Служби внутрішнього контролю на підприємстві не має, але ці функції виконує фінансово-бухгалтерська група. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями, іншими внутрішніми нормативними документами. Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням. 2. Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку 2.1. Бухгалтерський облік на Товаристві у звітному періоді систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку дій або подій, які викликають зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі товариства, як це передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 року. Дані аналітичних рахунків тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Слід зауважити, що регістри бухгалтерського обліку не містять даних про особи, які брали участь у складанні облікових регістрів. Фінансова звітність Товариства за 2010 рік була перевірена ТОВ „Аудиторська фірма „АКОфінекспертсервіс” на підставі Договору № 67-04/11 від 08.04.2011 року, укладеного ВАТ «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ». Аудит надав умовно-позитивний висновок в зв’язку з тим, що аудитори не були присутні при проведенні інвентаризації активів та зобов’язань Товариства, так як дата проведення інвентаризації передувала даті проведення аудиторської перевірки. Аудитори підтвердили залишки по Балансу (Ф. № 1) станом на 31.12.2010 року та результати, що надані у Звіті про фінансові результати (Ф. № 2) за 2010 рік, з урахуванням вище зазначених обмежень. 2.2. Протягом звітного періоду у Товаристві не відбувалися зміни в методології бухгалтерського обліку. Облікова політика, визначена Товариством у Наказі про облікову політику не змінювалась. На Товаристві використовується План рахунків та Інструкція його застосування затверджені наказом Міністерством Фінансів України за №291 від 30.11.1999 року. В періоді що перевірявся змін облікової політики не відбувалось, що відповідає вимогам ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, що визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. 2.3. Актив Балансу Товариства станом на 31.12.2011 року складає 47 498 тис. грн. Розділ 1. Необоротні активи – 9 304 тис. грн., в тому числі: незавершені капітальні інвестиції – 107 тис. грн., основні засоби: первісна вартість – 15 605 тис. грн., залишкова вартість – 9 197 тис. грн., знос – 6 408 тис. грн. Аудитори зауважують, що Баланс не містить даних про відстрочені податкові активи Товариства. За заявою керівництва залишкова вартість необоротних матеріальних активів не має суттєвих відмінностей від їх справедливої вартості. Розділ 2. Оборотні активи – 38 194 тис. грн., в тому числі: виробничі запаси – 8 267 тис. грн., незавершене виробництво – 9 405 тис. грн., готова продукція – 189 тис. грн., товари – 18 тис. грн., дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: первісна вартість – 18 290 тис. грн., в тому числі чиста реалізаційна вартість 18 290 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 674 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 1 280 тис. грн. Облік дебіторської заборгованості організовано згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженим наказом Міністерства Фінансів України від 08.10.1999 року № 237. Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31.12.2011 року в національній валюті складали 45 тис. грн., в іноземній валюті складали 26 тис. грн. Аудитори зауважують, що не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних, оборотних активів та дебіторської заборгованості, оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства. Аудитори зауважують, що резерв сумнівних боргів Товариством не нараховується, отже чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги дорівнює первісній вартості. Перевірка правильності нарахування та сплати податкових платежів та зборів не проводилась. Дані синтетичного обліку оборотних активів відповідають даним звітності Товариства. На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в абзаці 3, 4, 8, 9 та 10 даного пункту, статті активу балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про активи Товариства станом на 31.12.2011 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України 2.4. Класифікація та оцінка зобов’язань Балансу Товариства. Розділ 4. Поточні зобов’язання – 35 553 тис. грн., в тому числі: кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги – 6 029 тис. грн. Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом – 186 тис. грн., зі страхування – 92 тис. грн., з оплати праці – 203 тис. грн. Інші поточні зобов’язання – 29 043 тис. грн. Бухгалтерський облік зобов'язань на Товаристві здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20. Дані синтетичного обліку зобов’язань відповідають даним звітності Товариства. Аудитори зауважують, що не спостерігали за інвентаризацією зобов’язань та кредиторської заборгованості, оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства. На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в абзаці 5 цього пункту, пасив балансу справедливо й достовірно відображає інформацію про зобов’язання Товариства станом на 31.12.2011 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. 2.5. Власний капітал Товариства станом на 31.12.2011 року складає 11 945 тис. грн., в тому числі: статутний капітал – 2 900 тис. грн.; інший додатковий капітал – 8 949 тис. грн.; резервний капітал – 96 тис. грн. Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, співставні в регістрах обліку, балансі, звіту про фінансові результати. Станом на 31.12.2011 року Статутний капітал Товариства сформовано повністю. Дані про формування Статутного капіталу наведено нижче. На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в п. п. 2.3. та 2.4. даного Висновку статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про власний капітал товариства станом на 31.12.2011 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Статутний капітал Відповідно до нової редакції Статуту, реєстрація проведена 26.04.2011 року, Публічне акціонерне товариство «Гребінківський машинобудівний завод» є повним правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «ЦУКРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ». Статутний капітал ПАТ «ГМЗ» заявлений у сумі 2 900 069,25 гривень та розділений на 11 600 277 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень. Станом на 31.12.2011 року заявлений статутний капітал був сформований на 100 %. Первинних документів що до формування статутного капіталу на момент створення підприємства та по 31.12.2011 року для перевірки надано не було. За період, що підлягав перевірці ПАТ «ГМЗ» не проводило додаткової емісії цінних паперів. Викуп власних акцій за перевіряємий період емітент не здійснював. Реєстр власників іменних цінних паперів ведеться незалежним реєстратором ТОВ «Прибуток-реєстр», код ЄДРПОУ 25587130, ліцензія серія АВ № 362180 від 22.08.2007 року на право ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Зберігачем іменних цінних паперів є ТОВ «Прибуток Плюс», код ЄДРПОУ 25395301, ліцензія серія АВ № 520479 від 26.03.2010 року на право депозитарної діяльності зберігача. Депозитарієм є ВАТ «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, ліцензія серія АВ № 189650 від 19.09.2006 року на право професійної депозитарної діяльності депозитарію. Свідоцтво про реєстрацію першого випуску цінних паперів від 04.05.2001 року № 188/10/1/2001 видано ДКЦПФР на випуск в документарній формі простих іменних акцій в кількості 1 280 277 штук номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 320 069,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію другого випуску цінних паперів від 12.09.2003 року № 437/1/2003 видано ДКЦПФР на випуск в документарній формі простих іменних акцій в кількості 3 200 277 штук номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 800 069,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію третього випуску цінних паперів від 25.10.2005 року № 274/10/1/2005 видано ДКЦПФР на випуск в документарній формі простих іменних акцій в кількості 11 600 277 штук номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 2 900 069,25 грн. Станом на 31.12.2011 року акції розміщені наступним чином: № п/п Назва засновника Кількість акцій Сума, грн. % відношення до загальної кількості акцій 1. Акціонери фізичні особи (734 чоловік, в т. ч. одна особа володіє акціями більш 10%) 11 600 277 2 900 069,25 100,00 Всього 11 600 277 2 900 069,25 100,00 Станом на 31.12.2011 року заявлений статутний капітал був сплачений на 100 %. Продаж акцій відбувався за власні грошові кошти фізичних осіб. За період, що підлягав перевірці, Товариство не проводило додаткову емісію цінних паперів. Торгівля акціями товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалася та заяви про внесення до лістингів таких ринків не подавались. Облік капіталу ведеться по рахунку 40 «Статутний капітал» з використанням аналітичних рахунків. 2.6. Звіт про фінансові результати Товариства за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року включає: Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 91 995 тис. грн. Непрямі податки та інші вирахування з доходу – (6 618) тис. грн. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 85 377 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції – (79 466) тис. грн. Валовий прибуток (збиток) – 5 911 тис. грн. Інші операційні доходи – 64 681 тис. грн. Адміністративні витрати – (1 459) тис. грн. Витрати на збут - (188) тис. грн. Інші операційні витрати – (66 879) тис. грн. Фінансовий результат до оподаткування – 2 066 тис. грн. Податок на прибуток – (485) тис. грн. Чистий прибуток (збиток) – 1581 тис. грн. Дані форм фінансової звітності відповідають даним бухгалтерського обліку Товариства, а дані окремих форм звітності один одному згідно вимог законодавства. 3. Інша допоміжна інформація 3.1. На основі даних Балансу Товариства проведено розрахунок вартості чистих активів. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і Статутним капіталом є позитивним числом та становить 9 045 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом є позитивним числом та становить 9 045 тис. грн. Відповідно вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються. 3.2. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в Товаристві протягом звітного року не відбулась особлива інформація, яка може вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. 3.3. Товариство дотримується виконання статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Протягом 2011 року рішень щодо значних правочинів Товариство не приймало та не здійснювало. 3.4. Оцінка стану впровадження принципів корпоративного управління на Товаристві проводиться згідно рішення ДКЦПФР від 11.12.2003 р. за № 571 «Про затвердження принципів корпоративного управління». Мета діяльності Товариства згідно до Статуту та «Принципів корпоративного управління» полягає в здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Згідно чинного законодавства, Статуту в Товаристві створені органи управління Товариства: Загальні збори акціонерів – вищий орган управління Товариства; Наглядова рада – колегіальний орган управління, обраний з числа акціонерів, що здійснює контроль за виконавчим органом Товариства в період між загальними зборами; Виконавчий орган управління Товариства – Голова правління; Ревізор – здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Товариство забезпечує захист прав та інтересів акціонерів не залежно від кількості акцій, якими володіють акціонери. Скарг від акціонерів щодо порушення їх прав за звітний період не надавалось. Регулярна та особлива інформація Товариством подається відповідно до вимог чинного законодавства. Порушень чинного законодавства на ринку цінних паперів з боку Товариства за звітний період встановлено не було. Акціонери вчасно і в повному обсязі отримують від Товариства інформацію з усіх суттєвих питань, що стосується діяльності Товариства в цілому. Для оптимізації роботи органів управління в Товаристві розроблені Положення про корпоративне управління, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про виконавчий орган, про Ревізора, про інформацію. Для подальшого підвищення ефективності керування товариством рекомендуємо більше уваги приділяти прогнозуванню фінансових ризиків та внутрішньому контролю. 3.5. При проведені аудиторської перевірки, на підставі проведених аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів і тестів стосовно сум та розкриття інформації у фінансової звітності, на думку аудиторів, ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок не встановлено. 3.6. При проведені аудиторської перевірки, на підставі проведених аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів і тестів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності та порівняння фінансової звітності з іншою інформацією, розбіжності не виявлені. 4. Висновок В результаті проведеного аудиту встановлено, що фінансова звітність ПАТ «ГМЗ» станом на 31.12.2011 року у всіх суттєвих аспектах відповідає положенням та вимогам Закону про бухгалтерський облік, відображає його фінансовий стан на дату складання звітності. Система бухгалтерського обліку відповідає структурі і виду діяльності Товариства, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації необхідної для складання фінансової звітності. У результатi проведення аудиту встановлено, що iснують обмеження в обсязi аудиторської роботи з причини неможливостi отримання всiєї необхiдної iнформацiї. Крiм того, значний вплив на фiнансову звiтнiсть мають зауваження, якi наведенi у вiдповiдних роздiлах аудиторського висновку. Ми були призначенi аудиторами Товариства пiсля 31 грудня 2011 року, та не були в змозi фiзично переглянути залишок запасiв та основних засобiв на 31 грудня 2011 року або виконати альтернативнi процедури, якi пiдтвердили б вартiсть запасiв та основних засобiв на зазначену дату. Аудиторами не отриманi в повному обсязi докази щодо iснування дебiторських та кредиторських заборгованостей: звiрка заборгованостей не вiдбувалась та у зв'язку з обмеженням часу, вiдведеного на аудиторську перевiрку, листи про пiдтвердження заборгованостей дебiторам та кредиторам не надiсланi. На думку аудиторів, крім зауважень зазначених в п.п. 2.3., 2.4., цього висновку, річна фінансова звітність за 2011 рік, у всіх суттєвих аспектах, достовірно подає фінансову інформацію про Товариство відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України, а також встановленим вимогам законодавства України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності, прийнятої облікової політики. На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених у пункті 2.3. цього висновку, статті активу балансу справедливо й достовірно розкривають інформацію за видами активів Товариства станом на 31.12.2011 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених у пункті 2.4. цього висновку, пасив балансу справедливо й достовірно розкриває інформацію про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2011 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. На думку аудиторів, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про власний капітал Товариства станом на 31.12.2011 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. На думку аудитора, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про формування Статутного капіталу (фонду) Товариства станом на 31.12.2011 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. На думку аудитора, звіт про фінансові результати справедливо й достовірно відображає інформацію про обсяг чистого прибутку (збитку) за результатами діяльності протягом 2011 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. На думку аудиторів, твердження емітента в Довідці «Розрахунок вартості чистих активів» про те що, вартість чистих активів Товариства станом на кінець 2011 року більша від Статутного капіталу, відповідно – норми п. 3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються, є справедливим в усіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв розрахунку вартості чистих активів. На думку аудитора, твердження Товариства в Довідці «Розкриття особливої інформації про Товариство» про те що, протягом звітного 2011 року дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів не відбувались є справедливим в усіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених в ст. 41 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480 – IV від 23.02.2006 року. На пiдставi наведеного, аудитори вважають за можливе надати умовно –позитивний висновок про фінансову звiтнiсть ПАТ «ГМЗ» станом на 31.12.2011 року, за результатами операцiй з 1 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року. Аудиторський висновок, складений українською мовою на 17 аркушах (Додатки - Довідка "Розрахунок вартості чистих активів" на 3 аркушах, Довідка "Розкриття особливої інформації про Товариство" на 1 аркуші, Довідка «Дотримання виконання статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо значних правочинів» на 1 аркуші, Додаток – Фінансова звітність Товариства до ДКЦПФР за 2011 рік») надано адміністрації ПАТ «ГМЗ» в двох екземплярах 30 березня 2012 року. Директор ТОВ «АФ «ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ» А. В. Ганенко (Сертифікат серії А № 003610 від 29.01.1999 р.) Довідка вартості чистих активів за станом на кінець звітного року 2011 Найменування: Публічне акціонерне товариство «Гребінківський машинобудівний завод» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00371995 Одиниця виміру: тис. грн. Найменування статті Код рядка За даними балансу, на кінець звітного періоду Розрахункові дані, на кінець звітного періоду 1 2 3 4 АКТИВИ Нематеріальні активи: залишкова вартість 010 - - Незавершене будівництво 020 107 107 Основні засоби: залишкова вартість 030 9197 9197 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - - Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції 045 - - Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - - Відстрочені податкові активи 060 - - Інші необоротні активи 070 - - Запаси: виробничі запаси 100 8267 8267 Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 - - Незавершене виробництво 120 9405 9405 Запаси: готова продукція 130 189 189 Запаси: товари 140 18 18 Векселі одержані 150 - - Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 18290 18290 Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170 674 674 Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 180 - - Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів 190 - - Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків 200 - - Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1280 1280 Поточні фінансові інвестиції 220 - - Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 45 45 Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті 240 26 26 Інші оборотні активи 250 - - Витрати майбутніх періодів 270 - - * * * Активи, усього 47498 47498 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Забезпечення виплат персоналу 400 - - Інші забезпечення 410 - - Цільове фінансування 420 - - Довгострокові кредити банків 440 - - Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - - Відстроченні податкові зобов'язання 460 - - Інші довгострокові зобов'язання 470 - - Короткострокові кредити банків 500 - - Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - - Векселі видані 520 - - Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 6029 6029 Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів 540 - - Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 550 186 186 Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів 560 - - Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування 570 92 92 Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці 580 203 203 Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками 590 - - Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків 600 - - Інші поточні зобов'язання 610 29043 29043 Доходи майбутніх періодів 630 - - * * * Зобов'язання, усього 35553 35553 Розрахункова вартість чистих активів 11945 11945 Статутний капітал 300 2900 2900 Неоплачений капітал 360 - - Вилучений капітал 370 - - * * * Скоригований статутний капітал 2900 2900 ------------- * цей рядок заповнюється емітентом при наявності додаткової інформації Примітки: Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 9 045 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом становить 9 045 тис. грн. Висновок: Вартість чистих активів Товариства менша від статутного капіталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються. Керівник /Майструк Ю. Б./ Головний бухгалтер /Корнієнко О. Б./
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними напрямками дiяльностi ПАТ "ГМЗ" є: - виробництво обладнання та запасних частин для потреб цукрової, комбiкормової промисловостi та iншої продукцiї виробничо-технiчного призначення; - виробництво запасних частин для обладнання асфальтних заводiв; - виробництво та реалiзацiя товарiв народного споживання; - надання послуг виробничого характеру по ремонту сiльськогосподарської технiки та устаткування; - надання послуг по забезпеченню бюджентих органiзацiй,житлового фонду та пiдприємств питною водою.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Істотніх придбань або відчужень не було
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Актив Балансу Товариства станом на 31.12.2012 року складає 50877 тис. грн. Розділ 1. Необоротні активи – 9959 тис. грн., в тому числі: незавершене будівництво – 229 тис. грн., основні засоби: первісна вартість – 16527 тис. грн., залишкова вартість – 9730 тис. грн., знос – 6797 тис. грн. Облік основних засобів в складі необоротних активів ведеться по інвентарних об'єктах. Класифікація основних засобів відповідає нормам П(С)БО-7 "Основні засоби". За заявою керівництва залишкова вартість необоротних матеріальних активів не має суттєвих відмінностей від їх справедливої вартості. Аудитор зауважує, що в балансі станом на 31.12.2012 року дані про відстрочені податкові активи підприємства відсутні.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною iстотною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть емiтента, є низька платоспроможнiсть основних українських замовникiв продукцiї.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Не було
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента На розвиток виробництва у 2012 роцi витрачено 0 тис.грн. Робочого капiталу достаньо для поточних потреб пiдприємства.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів За 2012 рiк укладено 18 контрактів та реалiзовано по рахункам товару на загальну суму 91619 тис. грн. Не виконаних договорiв немає. Портфель замовлень на 2013 рiк становить 47000 тис. грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В 2013 роцi Товариство планує продовжити виготовлення нових видiв продукцiї для розширення пропонуємого асортименту обладнання для цукрозаводiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік політика відсутня
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається судових справ не було
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі ПАТ "ГМЗ" не проходило процедуру отримання рейтингу оскiльки не пiдпадає пiд ознаки обов'язкового рейтингування. E-mail - gmz2008@mail.ru Iншої iнформацiї немає.