ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
30.03.2012
97.1000000
Порядок денний:
1. Звiт пралiння за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 р.
2. Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, рiчного звiту Товариства, балансу, звiту про фiнансовi результати та iнших форм рiчної звiтностi за 2011 р.
4. Затвердження порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати дивiдендiв за 2011 рiк.
5. Затвердження договорiв та значних правочинiв Товариства, що що укладатимуться в процесi господарської дiяльностi Товариства протягом року. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.