ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2011 рік

Внутрішні документи, звітність та перевірки

Які документи існують у вашому товаристві?
   Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів Х   
Положення про спостережну раду Х   
Положення про виконавчий орган (правління) Х    
Положення про посадових осіб товариства    
Положення про ревізійну комісію   Х 
Положення про акції товариства    
Положення про порядок розподілу прибутку Х   
Іншi (запишіть) дIн 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так      Так 
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу          
3 Інформація про склад органів управління товариства Ні        Так 
4 Статут та внутрішні документи     Ні    Так 
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення         Так 
6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
     Так Ні
1 Не проводились взагалі    
2 Менше ніж раз на рік    
3 Раз на рік Х    
4 Частіше ніж раз на рік    

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
   Так Ні
Загальні збори акціонерів    
Спостережна рада    
Правління/директор Х    
Іншi (запишіть) дIн  

Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
З якої причини було змінено аудитора?
   Так Ні
Не задовольняв професійний рівень    
Не задовольняли умови угоди з аудитором    
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів    
Іншi (запишіть) дIн  

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
   Так Ні
Ревізійна комісія Х    
Спостережна рада    
Відділ внутрішнього аудиту підприємства    
Стороння компанія/сторонній консультант    
Перевірки не проводились    
Іншi (запишіть) дIн  

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
   Так Ні
З власної ініціативи Х    
За дорученням загальних зборів    
За дорученням спостережної ради    
За зверненням правління    
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів    
Іншi (запишіть) дIн  
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні