ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Майструк Юрiй Борисович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
30.03.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Гребiнкiвський машинобудiвний завод"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00371995
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Київська область
     Район Василькiвський р-н
     Поштовий індекс 08662
     Населений пункт смт.Гребiнки
     Вулиця, будинок вул.Бiлоцеркiвська, 5
     Міжміський код, телефон та факс (04571) 7-17-65, 7-24-05
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2012
    Річна інформація опублікована у 78(1331) Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 25.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація http:IIgmz.pat.uaIemitentsIreportsIyearI2011 10.05.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)