ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 00
Первісна вартість 011 00
Накопичена амортизація 012 00
Незавершене будівництво 020 107107
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 56419197
Первісна вартість 031 1179615605
Знос 032 61556408
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 57489304
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 39648267
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 46609405
готова продукція 130 253189
Товари 140 1018
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 1551818290
первісна вартість 161 1551818290
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 586674
за виданими авансами 180 00
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 13591280
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 1045
у т. ч. в касі 231 11
в іноземній валюті 240 726
Інші оборотні активи 250 00
Усього за розділом ІІ 260 2636738194
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 00
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 3211547498

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 29002900
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 63588949
Резервний капітал 340 9696
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 00
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 935411945
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 00
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 5900
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 44456029
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 00
з бюджетом 550 160186
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 5192
з оплати праці 580 97203
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 1741829043
Усього за розділом IV 620 2276135553
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 3211547498


ПІБ керівника Майструк Юрiй Борисович
ПІБ головного бухгалтера Корнiєнко Ольга Борисiвна
Примітки:
дIн