ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  5627.000  9180.000   0.000  0.000  5627.000   9180.000
  - будівлі та споруди  2586.000  2580.000  0.000  0.000  2586.000   2580.000
  - машини та обладнання  2765.000  3149.000  0.000  0.000  2765.000  3149.000
  - транспортні засоби  276.000  3410.000  0.000  0.000  276.000  3410.000
  - інші  0.000  41.000  0.000  0.000  0.000  41.000
2. Невиробничого призначення:  14.000  17.000  0.000  0.000  14.000  17.000
  - будівлі та споруди  14.000  17.000  0.000  0.000  14.000  17.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  5641.000  9197.000  0.000  0.000  5641.000  9197.000
Опис:  На балансi Товариства облiковуються наступнi будiвлi i споруди:
- 1 адмiнiстративний корпус;
- 4 виробничих примiщення;
- 2 склада;
- гараж.
Середнiй ступiнь зносу будiвель i споруд складає - 47,4%.

До складу основних засобiв II-ої групи (транспортнi засоби) входять:
- 3 легкових автомобiлi;
- 7 вантажних автомобiлей.
Середнiй ступiнь зносу транспортних засобiв складає - 63,2%.

До складу машин та обладнання входить виробниче обладнання, комп'ютерна та офiсна технiка, ступiнь зносу - 52,3%.

Середнiй ступiнь зносу основних засобiв Товариства складає - 52,2 %.

Основнi засоби Товариства використовуються на 99%.

ВАТ "Цукропроммеханiзацiя" не орендує i не здає в оренду основнi засоби.

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
11945.000 9354.000
2900.000 2900.000
2900.000 2900.000
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 9045 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 9045 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 6454 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 6454 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.