ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Цукропроммеханiзацiя" засновано колективом акцiонерiв згiдно з Законами України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств", "Про господарськi товариства" та наказом регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй обл. №7I45-ВП вiд 27.12.1994 року.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2011 р. ВАТ "Цукрпроммеханiзацiя" перетворено на ПАТ "Гребiнкiвський машинобудiвний завод"
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До складу виробничої бази ПАТ "ГМЗ" входять:
- виробничi дiльницi: котельно-зварювальна, механiчна, iнструментальна, ремонтно-енергетична, ремонтно-будiвельна, автотранспортна,
- вiддiли : адмiнуправлiння, бухгалтерiя, планово-економiчний, маркетингу, технiчний, виробничiй, вiддiл кадрiв.
Для успiшної органiзацiї дiяльностi Товариства в складi його структури управлiння створено слiдуючи ланки:
- Загальнi збори Товариства - вищий орган управлiння;
- Правлiння Товариства - виконавчий орган управлiння, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю ПАТ;
- Наглядова рада - контрольний орган управлiння, який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу;
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй не надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк ведеться Товариством за допомогою спецiалiзованої бухгалтерської комп'ютерної програми "1-С 7.7". Бухгалтерський облiк на Товариствi у звiтному перiодi систематизовано на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського облiку дiй або подiй, якi викликають змiни в структурi активiв та зобов'язань, власному капiталi товариства, як це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року. Данi аналiтичних рахункiв тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Слiд зауважити, що регiстри бухгалтерського облiку не мiстять даних про особи, якi брали участь у складаннi облiкових регiстрiв.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРiВ ПРО ФiНАНСОВУ ЗВiТНiСТЬ
ПУБЛiЧНОГО АКЦiОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
<ГРЕБiНКiВСЬКИЙ МАШИНОБУДiВНИЙ ЗАВОД>
КОД ЗА ЄДРПОУ 00371995
За перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року


м. Київ <30> березня 2012 року

Керiвництву ПАТ <ГМЗ>, власникам цiнних паперiв

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку.

1. Основнi положення

На пiдставi Договору № 09-03I12 вiд 05.03.2012 року, укладеного Публiчним акцiонерним товариством <ГРЕБiНКiВСЬКИЙ МАШИНОБУДiВНИЙ ЗАВОД>, (далi по тексту - Товариство, або ПАТ <ГМЗ>), та ТОВ <Аудиторська фiрма <ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ>, яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру № 2047 суб'єктiв аудиторської дiяльностi, видане за рiшенням Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001 року, проведена аудиторська перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на предмет достовiрностi фiнансової звiтностi за перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року.
Проведена аудиторська перевiрка рiчних фiнансових звiтiв емiтента, а саме: Баланс станом на 31.12.2011 року, Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк, Звiт про власний капiтал за 2011 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк, Вiдомостей про розкриття iнформацiї в Довiдцi <Розрахунок вартостi чистих активiв> та Вiдомостей про розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, складених за результатами господарювання за перiод що перевiрявся, з метою висловлення незалежної думки стосовно:
- розкриття iнформацiї емiтентом стосовно фiнансової звiтностi в цiлому;
- розкриття iнформацiї емiтентом в фiнансовiй звiтностi про активи у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi;
- розкриття iнформацiї емiтентом в фiнансовiй звiтностi про зобов'язання у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi;
- розкриття iнформацiї емiтентом в фiнансовiй звiтностi про власний капiтал у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi;
- розкриття iнформацiї емiтентом в фiнансовiй звiтностi про Статутний капiтал (фонд) у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi;
- розкриття iнформацiї емiтентом в фiнансовiй звiтностi щодо обсягу чистого прибутку у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi;
- твердження емiтента в Довiдцi <Розрахунок вартостi чистих активiв> про те що, вартiсть чистих активiв ПАТ <ГМЗ> станом на кiнець 2011 року бiльша вiд статутного капiталу та вiдповiдно - норми п. 3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються, виходячи з порядку (критерiїв) розрахунку вартостi чистих активiв;
- твердження емiтента в Довiдцi <Розкриття особливої iнформацiї про емiтента> про те, що протягом звiтного 2011 року дiї, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, не вiдбувались, виходячи з критерiїв iнформацiї, наведених в ст. 41 ЗУ <Про цiннi папери та фондовий ринок> № 3480 - IV вiд 23.02.2006 року.
Вiдповiдальною стороною за фiнансовi звiти є емiтент. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо окремих компонентiв цих фiнансових звiтiв та фiнансових звiтiв в цiлому на пiдставi аудиторської перевiрки. Вiдповiдальною стороною за суть та наслiдки твердження емiтента, що мiститься в Довiдцi <Розрахунок вартостi чистих активiв> та в Довiдцi <Розкриття особливої iнформацiї про емiтента>, несе емiтент. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо твердження емiтента, що мiститься в Довiдцi <Розрахунок вартостi чистих активiв> та в Довiдцi <Розкриття особливої iнформацiї про емiтента>.
Перевiрка проводилась згiдно вимог Законiв України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, <Про господарськi Товариства>, <Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi>, <Про аудиторську дiяльнiсть>, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 <Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi>, МСА 705 <Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора>, МСА 706 <Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора>, Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 р. N 1360 та iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.
Аудиторська перевiрка була пiдготовлена та спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень. Шляхом iнспектування, огляду, пiдтвердження i розрахункiв було виконано незалежнi процедури аудиторської перевiрки, щоб отримати таку кiлькiсть аудиторських доказiв, яка дозволила зробити аудиторський висновок про те, що компоненти фiнансової звiтностi, фiнансова звiтнiсть, та надання особливої iнформацiї про Товариство не мiстять суттєвих викривлень. Незалежнi процедури перевiрки проводилися для отримання доказовостi повноти, точностi i правдивостi даних, котрi обробляються системою облiку ПАТ <ГМЗ>.
Суцiльно були перевiренi установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю та присвоєння статистичних кодiв, фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк, регiстри синтетичного облiку. Вибiрково - свiдоцтва на здiйснення господарської дiяльностi, первинна та iнша документацiя, що характеризує фiнансово -господарську дiяльнiсть пiдприємства.
За заявою керiвництва пiдприємства всi господарськi операцiї за звiтний перiод вiдображено в бухгалтерському облiку i вiд аудиторiв не приховано нiяких документiв, якi мають вiдношення до предмету аудита.
На погляд аудиторiв, зiбрана в процесi перевiрки iнформацiя забезпечує обiрунтовану пiдставу для висловлення думки аудиторiв.
Окремi частини даного висновку не можуть трактуватися роздiльно, а тiльки в логiчно-послiдовному зв'язку з повним текстом даного документу, приймаючи до уваги всi наведенi в ньому припущення та обмеження.
Даний висновок складено станом на <31> грудня 2011 року. Всi включенi в даний документ припущення та висновки потрiбно вiдносити виключно на вказану дату. Замовник одноосiбно несе вiдповiдальнiсть за всi юридично значимi рiшення, прийнятi ним самостiйно в зв'язку з даним аудиторським висновком.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <АУДИТОРСЬКА ФiРМА <ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ>
Код ЄДРПОУ 30265055
Мiсцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 36
Реєстрацiйнi данi: ТОВ <АУДИТОРСЬКА ФiРМА <ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ> зареєстроване Печерською районною в м. Києвi Державною адмiнiстрацiєю 10 сiчня 1999 р. за N 1 070 120 0000 017606.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво N 2047 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30 березня 2001 р. за N 100, Рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.02.2011 року № 228I4 термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 24.02.2016 року.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (лише для фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв) Свiдоцтво АБ N 001508 видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку N 1627 вiд 08.11.2011 р.,
строком дiї з 08.11.2007 р. до 24.02.2016 р.
Керiвник Ганенко Андрiй Васильович
iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора - Серiя <А> N 003610, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 29 сiчня 1999 р. за N 74, термiн дiї сертифiкату продовжено на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 27 вересня 2007 р. за N 182I9, термiн дiї - до 29 сiчня 2013 р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ № 001688 вiд 23.02.2010 року, видане Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, строком дiї свiдоцтва з 23.02.2010 року по 29.01.2013 року.
Контактний телефон (044) 400-98-34, (044) 443-29-25, (067) 465-33-44

Вiдповiдальнiсть за надану iнформацiю та документацiю несе керiвництво:
Голова правлiння Товариства:
i Майструк Юрiй Борисович - з початку перевiряємого перiоду до кiнця перевiряємого перiоду.
Головний бухгалтер:
i Корнiєнко Ольга Борисiвна - з початку перевiряємого перiоду до кiнця перевiряємого перiоду,
а також:
i за початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку;
i за правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв;
i за доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв;
i за методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку (податкового облiку, податкову полiтику);
i за управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю.
Для перевiрки були поданi наступнi документи:
1. Статут, Свiдоцтво про реєстрацiю;
2. Баланс, звiт про фiнансовi результати;
3. Оборотно-сальдовi вiдомостi;
4. Банкiвськi документи;
5. Первиннi документи;
6. Договори та угоди.
В зв'язку з обмеженими строками аудиторської перевiрки, акти звiрок з дебiторами та кредиторами до контрагентiв аудиторами не надсилалися.
Перевiрка проводилась з 05.03.2012 року по 30.03.2012 року за адресою: 08662, Київська область, Василькiвський район, смт. Гребiнки, вул. Бiлоцеркiвська, буд. 5 та 01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, 36.

1.2. Основнi вiдомостi про Товариство

ВАТ <ЦУКРОПРОММЕХАНiЗАЦiЯ> засноване на базi майна орендованого пiдприємства <Гребiнкiвський завод <Цукропроммеханiзацiя> шляхом випуску акцiй на повну вартiсть майна вiдповiдно iз Законом України <Про приватизацiю майна державних пiдприємств>, <Про господарську товариства> та наказу регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Київськiй областi вiд 27.12.1994 року №7I45-ВИ.
ВАТ <ЦУКРОПРОММЕХАНiЗАЦiЯ> зареєстровано Василькiвською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi, номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу № 1 333 120 0000 000410 вiд 09.04.1996 р.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <ЦУКРОПРОММЕХАНiЗАЦiЯ>, згiдно з Протоколом № 1 вiд 12 квiтня 2011 року, в вiдповiдностi з вимогами Закону України <Про акцiонернi товариства> Вiдкрите акцiонерне товариство <ЦУКРОПРОММЕХАНiЗАЦiЯ> перейменовано в Публiчне акцiонерне товариство <Гребiнкiвський машинобудiвний завод>. Данi змiни зареєстровано Василькiвською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi, номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу № 1 333 105 0006 000410 вiд 26.04.2011 року.
Вiдповiдно до нової редакцiї Статуту, реєстрацiя проведена 26.04.2011 року, Публiчне акцiонерне товариство <Гребiнкiвський машинобудiвний завод> є повним правонаступником всiх прав та обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства <ЦУКРОПРОММЕХАНiЗАЦiЯ>.

Найменування емiтента Публiчне акцiонерне товариство <Гребiнкiвський машинобудiвний завод>
Код ЄДРПОУ 00371995
№ свiдоцтва про державну реєстрацiю та
дата видачi свiдоцтва № 244832 серiя А01 вiд 09.04.1996 року
Орган, що видав свiдоцтво Василькiвська районна державна адмiнiстрацiя Київської областi
Юридична адреса та мiсце знаходження 08662, Київська область, Василькiвський район, смт. Гребiнки, вул. Бiлоцеркiвська, буд. 5
Тел.Iфакс (04471) 7-19-78, 7-19-71
Основнi види дiяльностi за КВЕД
29.53.1 Виробництво машин та устаткування для перероблення сiльгосппродуктiв
51.87.0 Оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням
45.21.1 Будiвництво будiвель
63.30.0 Послуги з органiзацiї подорожувань
20.30.0 Виробництво дерев'яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв
74.20.1 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу
Кiлькiсть акцiонерiв Фiзичних осiб - 734
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 167
Статутний капiтал (грн.) 2 900 069,25
Номiнальна вартiсть простої акцiї (грн.) 0,25
Кiлькiсть простих акцiй 11 600 277
Частка простих акцiй у статутному капiталi (%) 100
Дата проведення останнiх зборiв акцiонерiв черговi - 12.04.2011 р. протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1
Найменування незалежного реєстратора ТОВ <Прибуток-реєстр>, код ЄДРПОУ - 25587130, лiцензiя серiя АВ № 362180 вiд 16.08.2007 р. на право ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
Дата та термiн виплати дивiдендiв не виплачувались
Найменування органу, що видав свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв, дата, номер Свiдоцтво про реєстрацiю третього випуску цiнних паперiв Управлiння ДКЦПФР за № 2741012005 вiд 25.10.2005 р.


Станом на 31.12.2011 року акцiї розмiщенi наступним чином:

№ пIп Назва засновника Кiлькiсть акцiй Сума, грн. % вiдношення до загальної кiлькостi акцiй
1. Акцiонери фiзичнi особи (734 чоловiк, в т. ч. одна особа володiє акцiями бiльш 10%) 11 600 277 2 900 069,25 100,00
Всього 11 600 277 2 900 069,25 100,00

Цiннi папери не були включенi до лiстингу бiрж. iншi цiннi папери протягом звiтного перiоду Товариством не випускалися.

Для здiйснення дiяльностi ПАТ <ГМЗ> отримано наступнi лiцензiї, дозволи та патенти:

Вид дiяльностi Номер лiцензiї (дозволу) Дата видачi Державний орган, що видав Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)
Лiцензiя на господарську дiяльнiсть з централiзованого водопостачання АБ № 321229 31.05.2006 Головне управлiння житлово-комунального господарства i паливно-енергетичного комплексу 31.05.2011
Лiцензiя на господарську дiяльнiсть з централiзованого водопостачання АВ № 582484 31.05.2011 Головне управлiння житлово-комунального господарства i паливно-енергетичного комплексу 31.05.2016

Служби внутрiшнього контролю на пiдприємствi не має, але цi функцiї виконує фiнансово-бухгалтерська група.
У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рiшеннями, iншими внутрiшнiми нормативними документами.
Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки iз своїм найменуванням.

2. Повнота та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi встановленим нормативам бухгалтерського облiку

2.1. Бухгалтерський облiк на Товариствi у звiтному перiодi систематизовано на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського облiку дiй або подiй, якi викликають змiни в структурi активiв та зобов'язань, власному капiталi товариства, як це передбачено Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> №996-XIV вiд 16.07.1999 року. Данi аналiтичних рахункiв тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Слiд зауважити, що регiстри бухгалтерського облiку не мiстять даних про особи, якi брали участь у складаннi облiкових регiстрiв.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2010 рiк була перевiрена ТОВ "Аудиторська фiрма "АКОфiнекспертсервiс" на пiдставi Договору № 67-04I11 вiд 08.04.2011 року, укладеного ВАТ <ЦУКРОПРОММЕХАНiЗАЦiЯ>. Аудит надав умовно-позитивний висновок в зв'язку з тим, що аудитори не були присутнi при проведеннi iнвентаризацiї активiв та зобов'язань Товариства, так як дата проведення iнвентаризацiї передувала датi проведення аудиторської перевiрки. Аудитори пiдтвердили залишки по Балансу (Ф. № 1) станом на 31.12.2010 року та результати, що наданi у Звiтi про фiнансовi результати (Ф. № 2) за 2010 рiк, з урахуванням вище зазначених обмежень.

2.2. Протягом звiтного перiоду у Товариствi не вiдбувалися змiни в методологiї бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика, визначена Товариством у Наказi про облiкову полiтику не змiнювалась. На Товариствi використовується План рахункiв та iнструкцiя його застосування затвердженi наказом Мiнiстерством Фiнансiв України за №291 вiд 30.11.1999 року. В перiодi що перевiрявся змiн облiкової полiтики не вiдбувалось, що вiдповiдає вимогам ЗУ <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> та нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України, що визначають принципи та методи ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi.

2.3. Актив Балансу Товариства станом на 31.12.2011 року складає 47 498 тис. грн.
Роздiл 1. Необоротнi активи - 9 304 тис. грн., в тому числi: незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 107 тис. грн., основнi засоби: первiсна вартiсть - 15 605 тис. грн., залишкова вартiсть - 9 197 тис. грн., знос - 6 408 тис. грн.
Аудитори зауважують, що Баланс не мiстить даних про вiдстроченi податковi активи Товариства.
За заявою керiвництва залишкова вартiсть необоротних матерiальних активiв не має суттєвих вiдмiнностей вiд їх справедливої вартостi.
Роздiл 2. Оборотнi активи - 38 194 тис. грн., в тому числi: виробничi запаси - 8 267 тис. грн., незавершене виробництво - 9 405 тис. грн., готова продукцiя - 189 тис. грн., товари - 18 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: первiсна вартiсть - 18 290 тис. грн., в тому числi чиста реалiзацiйна вартiсть 18 290 тис. грн., за розрахунками з бюджетом - 674 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 1 280 тис. грн.
Облiк дебiторської заборгованостi органiзовано згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 10 <Дебiторська заборгованiсть>, затвердженим наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 08.10.1999 року № 237.
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31.12.2011 року в нацiональнiй валютi складали 45 тис. грн., в iноземнiй валютi складали 26 тис. грн.
Аудитори зауважують, що не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних необоротних, оборотних активiв та дебiторської заборгованостi, оскiльки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства.
Аудитори зауважують, що резерв сумнiвних боргiв Товариством не нараховується, отже чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги дорiвнює первiснiй вартостi.
Перевiрка правильностi нарахування та сплати податкових платежiв та зборiв не проводилась.
Данi синтетичного облiку оборотних активiв вiдповiдають даним звiтностi Товариства.
На думку аудиторiв, за винятком впливу питань зазначених в абзацi 3, 4, 8, 9 та 10 даного пункту, статтi активу балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про активи Товариства станом на 31.12.2011 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України

2.4. Класифiкацiя та оцiнка зобов'язань Балансу Товариства.
Роздiл 4. Поточнi зобов'язання - 35 553 тис. грн., в тому числi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 6 029 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 186 тис. грн., зi страхування - 92 тис. грн., з оплати працi - 203 тис. грн. iншi поточнi зобов'язання - 29 043 тис. грн.
Бухгалтерський облiк зобов'язань на Товариствi здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 <Зобов'язання>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20.
Данi синтетичного облiку зобов'язань вiдповiдають даним звiтностi Товариства.
Аудитори зауважують, що не спостерiгали за iнвентаризацiєю зобов'язань та кредиторської заборгованостi, оскiльки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства.
На думку аудиторiв, за винятком впливу питань зазначених в абзацi 5 цього пункту, пасив балансу справедливо й достовiрно вiдображає iнформацiю про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2011 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.

2.5. Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2011 року складає 11 945 тис. грн., в тому числi:
статутний капiтал - 2 900 тис. грн.;
iнший додатковий капiтал - 8 949 тис. грн.;
резервний капiтал - 96 тис. грн.
Данi про структуру власного капiталу, з урахуванням даних на початок перiоду, спiвставнi в регiстрах облiку, балансi, звiту про фiнансовi результати. Станом на 31.12.2011 року Статутний капiтал Товариства сформовано повнiстю. Данi про формування Статутного капiталу наведено нижче.
На думку аудиторiв, за винятком впливу питань зазначених в п. п. 2.3. та 2.4. даного Висновку статтi роздiлу першого пасиву балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про власний капiтал товариства станом на 31.12.2011 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.

Статутний капiтал

Вiдповiдно до нової редакцiї Статуту, реєстрацiя проведена 26.04.2011 року, Публiчне акцiонерне товариство <Гребiнкiвський машинобудiвний завод> є повним правонаступником всiх прав та обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства <ЦУКРОПРОММЕХАНiЗАЦiЯ>.
Статутний капiтал ПАТ <ГМЗ> заявлений у сумi 2 900 069,25 гривень та роздiлений на 11 600 277 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень. Станом на 31.12.2011 року заявлений статутний капiтал був сформований на 100 %.
Первинних документiв що до формування статутного капiталу на момент створення пiдприємства та по 31.12.2011 року для перевiрки надано не було.
За перiод, що пiдлягав перевiрцi ПАТ <ГМЗ> не проводило додаткової емiсiї цiнних паперiв. Викуп власних акцiй за перевiряємий перiод емiтент не здiйснював.
Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ведеться незалежним реєстратором ТОВ <Прибуток-реєстр>, код ЄДРПОУ 25587130, лiцензiя серiя АВ № 362180 вiд 22.08.2007 року на право ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
Зберiгачем iменних цiнних паперiв є ТОВ <Прибуток Плюс>, код ЄДРПОУ 25395301, лiцензiя серiя АВ № 520479 вiд 26.03.2010 року на право депозитарної дiяльностi зберiгача.
Депозитарiєм є ВАТ <Нацiональний депозитарiй України>, код ЄДРПОУ 30370711, лiцензiя серiя АВ № 189650 вiд 19.09.2006 року на право професiйної депозитарної дiяльностi депозитарiю.

Свiдоцтво про реєстрацiю першого випуску цiнних паперiв вiд 04.05.2001 року № 188I10I1I2001 видано ДКЦПФР на випуск в документарнiй формi простих iменних акцiй в кiлькостi 1 280 277 штук номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну суму 320 069,25 грн.
Свiдоцтво про реєстрацiю другого випуску цiнних паперiв вiд 12.09.2003 року № 437I1I2003 видано ДКЦПФР на випуск в документарнiй формi простих iменних акцiй в кiлькостi 3 200 277 штук номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну суму 800 069,25 грн.
Свiдоцтво про реєстрацiю третього випуску цiнних паперiв вiд 25.10.2005 року № 274I10I1I2005 видано ДКЦПФР на випуск в документарнiй формi простих iменних акцiй в кiлькостi 11 600 277 штук номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну суму 2 900 069,25 грн.

Станом на 31.12.2011 року акцiї розмiщенi наступним чином:
№ пIп Назва засновника Кiлькiсть акцiй Сума, грн. % вiдношення до загальної кiлькостi акцiй
1. Акцiонери фiзичнi особи (734 чоловiк, в т. ч. одна особа володiє акцiями бiльш 10%) 11 600 277 2 900 069,25 100,00
Всього 11 600 277 2 900 069,25 100,00

Станом на 31.12.2011 року заявлений статутний капiтал був сплачений на 100 %.
Продаж акцiй вiдбувався за власнi грошовi кошти фiзичних осiб.
За перiод, що пiдлягав перевiрцi, Товариство не проводило додаткову емiсiю цiнних паперiв.
Торгiвля акцiями товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалася та заяви про внесення до лiстингiв таких ринкiв не подавались.
Облiк капiталу ведеться по рахунку 40 <Статутний капiтал> з використанням аналiтичних рахункiв.

2.6. Звiт про фiнансовi результати Товариства за перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року включає:
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 91 995 тис. грн.
Непрямi податки та iншi вирахування з доходу - (6 618) тис. грн.
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 85 377 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї - (79 466) тис. грн.
Валовий прибуток (збиток) - 5 911 тис. грн.
iншi операцiйнi доходи - 64 681 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати - (1 459) тис. грн.
Витрати на збут - (188) тис. грн.
iншi операцiйнi витрати - (66 879) тис. грн.
Фiнансовий результат до оподаткування - 2 066 тис. грн.
Податок на прибуток - (485) тис. грн.
Чистий прибуток (збиток) - 1581 тис. грн.

Данi форм фiнансової звiтностi вiдповiдають даним бухгалтерського облiку Товариства, а данi окремих форм звiтностi один одному згiдно вимог законодавства.3. iнша допомiжна iнформацiя

3.1. На основi даних Балансу Товариства проведено розрахунок вартостi чистих активiв. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i Статутним капiталом є позитивним числом та становить 9 045 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом є позитивним числом та становить 9 045 тис. грн.
Вiдповiдно вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3.2. Вiдповiдно до ст. 41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> в Товариствi протягом звiтного року не вiдбулась особлива iнформацiя, яка може вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.

3.3. Товариство дотримується виконання статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", щодо значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Протягом 2011 року рiшень щодо значних правочинiв Товариство не приймало та не здiйснювало.

3.4. Оцiнка стану впровадження принципiв корпоративного управлiння на Товариствi проводиться згiдно рiшення ДКЦПФР вiд 11.12.2003 р. за № 571 <Про затвердження принципiв корпоративного управлiння>.
Мета дiяльностi Товариства згiдно до Статуту та <Принципiв корпоративного управлiння> полягає в здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.
Згiдно чинного законодавства, Статуту в Товариствi створенi органи управлiння Товариства:
Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння Товариства;
Наглядова рада - колегiальний орган управлiння, обраний з числа акцiонерiв, що здiйснює контроль за виконавчим органом Товариства в перiод мiж загальними зборами;
Виконавчий орган управлiння Товариства - Голова правлiння;
Ревiзор - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Товариство забезпечує захист прав та iнтересiв акцiонерiв не залежно вiд кiлькостi акцiй, якими володiють акцiонери. Скарг вiд акцiонерiв щодо порушення їх прав за звiтний перiод не надавалось.
Регулярна та особлива iнформацiя Товариством подається вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Порушень чинного законодавства на ринку цiнних паперiв з боку Товариства за звiтний перiод встановлено не було. Акцiонери вчасно i в повному обсязi отримують вiд Товариства iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосується дiяльностi Товариства в цiлому.
Для оптимiзацiї роботи органiв управлiння в Товариствi розробленi Положення про корпоративне управлiння, Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, про Наглядову раду Товариства, про виконавчий орган, про Ревiзора, про iнформацiю.
Для подальшого пiдвищення ефективностi керування товариством рекомендуємо бiльше уваги придiляти прогнозуванню фiнансових ризикiв та внутрiшньому контролю.

3.5. При проведенi аудиторської перевiрки, на пiдставi проведених аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв i тестiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансової звiтностi, на думку аудиторiв, ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок не встановлено.

3.6. При проведенi аудиторської перевiрки, на пiдставi проведених аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв i тестiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi та порiвняння фiнансової звiтностi з iншою iнформацiєю, розбiжностi не виявленi.


4. Висновок

В результатi проведеного аудиту встановлено, що фiнансова звiтнiсть ПАТ <ГМЗ> станом на 31.12.2011 року у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає положенням та вимогам Закону про бухгалтерський облiк, вiдображає його фiнансовий стан на дату складання звiтностi.
Система бухгалтерського облiку вiдповiдає структурi i виду дiяльностi Товариства, забезпечує регулярний збiр i належну обробку iнформацiї необхiдної для складання фiнансової звiтностi.
У результатi проведення аудиту встановлено, що iснують обмеження в обсязi аудиторської роботи з причини неможливостi отримання всiєї необхiдної iнформацiї. Крiм того, значний вплив на фiнансову звiтнiсть мають зауваження, якi наведенi у вiдповiдних роздiлах аудиторського висновку.
Ми були призначенi аудиторами Товариства пiсля 31 грудня 2011 року, та не були в змозi фiзично переглянути залишок запасiв та основних засобiв на 31 грудня 2011 року або виконати альтернативнi процедури, якi пiдтвердили б вартiсть запасiв та основних засобiв на зазначену дату.
Аудиторами не отриманi в повному обсязi докази щодо iснування дебiторських та кредиторських заборгованостей: звiрка заборгованостей не вiдбувалась та у зв'язку з обмеженням часу, вiдведеного на аудиторську перевiрку, листи про пiдтвердження заборгованостей дебiторам та кредиторам не надiсланi.
На думку аудиторiв, крiм зауважень зазначених в п.п. 2.3., 2.4., цього висновку, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк, у всiх суттєвих аспектах, достовiрно подає фiнансову iнформацiю про Товариство вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку України, а також встановленим вимогам законодавства України щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, прийнятої облiкової полiтики.
На думку аудиторiв, за винятком впливу питань зазначених у пунктi 2.3. цього висновку, статтi активу балансу справедливо й достовiрно розкривають iнформацiю за видами активiв Товариства станом на 31.12.2011 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
На думку аудиторiв, за винятком впливу питань зазначених у пунктi 2.4. цього висновку, пасив балансу справедливо й достовiрно розкриває iнформацiю про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2011 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
На думку аудиторiв, статтi роздiлу першого пасиву балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про власний капiтал Товариства станом на 31.12.2011 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
На думку аудитора, статтi роздiлу першого пасиву балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про формування Статутного капiталу (фонду) Товариства станом на 31.12.2011 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
На думку аудитора, звiт про фiнансовi результати справедливо й достовiрно вiдображає iнформацiю про обсяг чистого прибутку (збитку) за результатами дiяльностi протягом 2011 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
На думку аудиторiв, твердження емiтента в Довiдцi <Розрахунок вартостi чистих активiв> про те що, вартiсть чистих активiв Товариства станом на кiнець 2011 року бiльша вiд Статутного капiталу, вiдповiдно - норми п. 3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються, є справедливим в усiх суттєвих аспектах, виходячи з критерiїв розрахунку вартостi чистих активiв.
На думку аудитора, твердження Товариства в Довiдцi <Розкриття особливої iнформацiї про Товариство> про те що, протягом звiтного 2011 року дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв не вiдбувались є справедливим в усiх суттєвих аспектах, виходячи з критерiїв наведених в ст. 41 ЗУ <Про цiннi папери та фондовий ринок> № 3480 - IV вiд 23.02.2006 року.
На пiдставi наведеного, аудитори вважають за можливе надати умовно -позитивний висновок про фiнансову звiтнiсть ПАТ <ГМЗ> станом на 31.12.2011 року, за результатами операцiй з 1 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року.


Аудиторський висновок, складений українською мовою на 17 аркушах (Додатки - Довiдка "Розрахунок вартостi чистих активiв" на 3 аркушах, Довiдка "Розкриття особливої iнформацiї про Товариство" на 1 аркушi, Довiдка <Дотримання виконання статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", щодо значних правочинiв> на 1 аркушi, Додаток - Фiнансова звiтнiсть Товариства до ДКЦПФР за 2011 рiк>) надано адмiнiстрацiї ПАТ <ГМЗ> в двох екземплярах 30 березня 2012 року.

Директор
ТОВ <АФ <ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ> А. В. Ганенко
(Сертифiкат серiї А
№ 003610 вiд 29.01.1999 р.)Довiдка
вартостi чистих активiв за станом на кiнець звiтного року 2011

Найменування:
Публiчне акцiонерне товариство <Гребiнкiвський машинобудiвний завод>
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 00371995
Одиниця вимiру: тис. грн.

Найменування статтi Код рядка За даними балансу, на кiнець звiтного перiоду Розрахунковi данi, на кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4
АКТИВИ
Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть 010 - -
Незавершене будiвництво 020 107 107
Основнi засоби: залишкова вартiсть 030 9197 9197
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 040 - -
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: iншi фiнансовi iнвестицiї 045 - -
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 050 - -
Вiдстроченi податковi активи 060 - -
iншi необоротнi активи 070 - -
Запаси: виробничi запаси 100 8267 8267
Запаси: тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi 110 - -
Незавершене виробництво 120 9405 9405
Запаси: готова продукцiя 130 189 189
Запаси: товари 140 18 18
Векселi одержанi 150 - -
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть
160
18290
18290
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом 170 674 674
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами
180
-
-
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з нарахованих доходiв
190
-
-
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: iз внутрiшнiх розрахункiв
200
-
-
iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 1280 1280
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220 - -
Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi 230 45 45
Грошовi кошти та їх еквiваленти: в iноземнiй валютi 240 26 26
iншi оборотнi активи 250 - -
Витрати майбутнiх перiодiв 270 - -
*
*
*
Активи, усього 47498 47498
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
iншi забезпечення 410 - -
Цiльове фiнансування 420 - -
Довгостроковi кредити банкiв 440 - -
iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 450 - -
Вiдстроченнi податковi зобов'язання 460 - -
iншi довгостроковi зобов'язання 470 - -
Короткостроковi кредити банкiв 500 - -
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселi виданi 520 - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 530 6029 6029
Поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв 540 - -
Поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 550 186 186
Поточнi зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежiв 560 - -
Поточнi зобов'язання за розрахунками: зi страхування 570 92 92
Поточнi зобов'язання за розрахунками: з оплати працi 580 203 203
Поточнi зобов'язання за розрахунками: з учасниками 590 - -
Поточнi зобов'язання за розрахунками: iз внутрiшнiх розрахункiв 600 - -
iншi поточнi зобов'язання 610 29043 29043
Доходи майбутнiх перiодiв 630 - -
*
*
*
Зобов'язання, усього 35553 35553
Розрахункова вартiсть чистих активiв 11945 11945
Статутний капiтал 300 2900 2900
Неоплачений капiтал 360 - -
Вилучений капiтал 370 - -
*
*
*
Скоригований статутний капiтал 2900 2900
-------------
* цей рядок заповнюється емiтентом при наявностi додаткової iнформацiї

Примiтки:
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 9 045 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить 9 045 тис. грн.
Висновок:
Вартiсть чистих активiв Товариства менша вiд статутного капiталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.Керiвник IМайструк Ю. Б.I

Головний бухгалтер IКорнiєнко О. Б.I
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними напрямками дiяльностi ВАТ "Цукропроммеханiзацiя" є:
- виробництво обладнання та запасних частин для потреб цукрової, комбiкормової промисловостi та iншої продукцiї виробничо-технiчного призначення;
- виробництво запасних частин для обладнання асфальтних заводiв;
- виробництво та реалiзацiя товарiв народного споживання;
- надання послуг виробничого характеру по ремонту сiльськогосподарської технiки та устаткування;
- надання послуг по забезпеченню бюджентих органiзацiй,житлового фонду та пiдприємств питною водою.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Iстотнiх придбань або вiдчужень не було
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Актив Балансу Товариства станом на 31.12.2011 року складає 47498 тис. грн.
Роздiл 1. Необоротнi активи - 9304 тис. грн., в тому числi: незавершене будiвництво - 107 тис. грн., основнi засоби: первiсна вартiсть - 15605 тис. грн., залишкова вартiсть - 9197 тис. грн., знос - 6408 тис. грн. Облiк основних засобiв в складi необоротних активiв ведеться по iнвентарних об'єктах. Класифiкацiя основних засобiв вiдповiдає нормам П(С)БО-7 "Основнi засоби". За заявою керiвництва залишкова вартiсть необоротних матерiальних активiв не має суттєвих вiдмiнностей вiд їх справедливої вартостi.
Аудитор зауважує, що в балансi станом на 31.12.2011 року данi про вiдстроченi податковi активи пiдприємства вiдсутнi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною iстотною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть емiтента, є низька платоспроможнiсть основних українських замовникiв продукцiї.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Не було
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента На розвиток виробництва у 2011 роцi витрачено 474,3 тис.грн. Робочого капiталу достаньо для поточних потреб пiдприємства.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів За 2011 рiк укладено 9 контрактiв та реалiзовано по рахункам товару на загальну суму 65188,9 грн.
Не виконаних договорiв немає.
Портфель замовлень на 2012 рiк становить 37195,2 грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В 2012 роцi Товариство планує продовжити виготовлення нових видiв продукцiї для розширення пропонуємого асортименту обладнання для цукрозаводiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок полiтика вiдсутня
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається судових справ не було
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі ПАТ "ГМЗ" не проходило процедуру отримання рейтингу оскiльки не пiдпадає пiд ознаки обов'язкового рейтингування.
E-mail - gmz2008@mail.ru
Iншої iнформацiї немає.