ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 16.04.2014

Особлива інформація на 11.04.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Майструк Юрій Борисович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

16.04.2011

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Гребінківський машинобудівний завод"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 08662, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська 5
4. Код за ЄДРПОУ 00371995
5. Міжміський код та телефон, факс (04571) 7-19-78, (04571) 7-24-05
6. Електронна поштова адреса gmz2008@mfil.ru


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

11.04.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

72(1825), Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

15.04.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://gmz.pat.ua/emitents/reports/special/2585/app_1

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

16.04.2014

(дата)