ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 11.04.2020

Особлива інформація на 10.04.2020

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

110.04.2020130343.000130343.000100.000
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 10.04.2020 (протокол вiд 10.04.2020 № 1/2020). Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням , зокрема, їх характеру: будь-якi значнi правочини, пов’язанi з господарською дiяльнiстю Товариства (кредитнi угоди, договори застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання, тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), якi будуть укладенi Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних зборiв Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 130343 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 130343 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 100%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 11234202. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 11233564. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 11233564. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.
210.04.202065171.500130343.00050.000
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 10.04.2020 (протокол вiд 10.04.2020 № 1/2020). Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням , зокрема, їх характеру: будь-якi значнi правочини, пов’язанi з господарською дiяльнiстю Товариства (кредитнi угоди, договори застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання, тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), якi будуть укладенi Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних зборiв Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 65171,5 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 130343 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 50%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 11234202. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 11233564. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 11233564. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.