ПРАТ "ГМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00371995
Телефон: 04571- 7-19-78 ; 04571-7-17-65
e-mail: secretary@gmz.net.ua
Юридична адреса: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
 
Дата розміщення: 17.04.2018

Особлива інформація на 12.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Ю.Б.Майструк

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

17.04.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Гребінківський машинобудівний завод"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 08662, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 5
4. Код за ЄДРПОУ 00371995
5. Міжміський код та телефон, факс (04571) 7-19-78, (04571) 7-24-05
6. Електронна поштова адреса info@gmz.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

13.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

73(2826), Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

17.04.2018

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

gmz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

17.04.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}